Sayı: 16
Dergi No: 16
Cilt: 6
Sayı: 1
Yıl: 2010
Dönem: Ocak-Nisan

Editör'den


Değerli Meslektaşlarım,

Nobel Medicus'un

Ocak-Nisan sayısı ile yeni bir yıla daha merhaba diyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de soğuk kış aylarını geride bırakırken, küresel ısınma nedeniyle kaybolmaya yüz tutmuş olan dört mevsimden ilkbahara göz kırpıyoruz şu günlerde... Her ne kadar astım, bahar nezlesi gibi alerjik hastalıklar ile halsizlik, yorgunluk gibi psikolojik rahatsızlıklar, bu mevsimde artış gösterse de rengarenk meyveleri ve çiçekleri ile yaşamın kıyısındaki tüm güzellikleri bize tekrar tekrar hatırlatmaz mı ilkbahar? İlkbaharın en güzel aylarından Nisan sözcüğü Farsça bir kelime olup, Süryanice Nisanna, Sümerce Nisag (ilk meyveler) sözcüklerinden gelmektedir. İngilizce'de April, Latince Aperire sözcüğünden türemiş, açılmak-açmak anlamında kullanılmıştır. Eski Roma döneminde ay adlan genellikle tanrı veya tanrıça isimlerinden oluşmaktaydı. April, eski roma tanrıçası Aprûis'ten gelmektedir. Bu nedenle, her nisan ayının ilk günü bu aşk tanrıçası adına düzenlenen festivallere sahne olurdu. Benzer biçimde, Aprilis ile Yunan tanrıçası Afrodit arasında da Ur benzerlik olduğu söylenir. Bu benzerlikler olmasına karşılık, Eski Roma'da Mars bitkilerin köklerini besleyen bir tanrı, Venüs ise bahçelerin tannçasıydı. Sonraları Yunan mitolojisinin etkisinde kalan bu tanrılar, savaş ve aşk tanrısı adlarım almışlardı. Bazen sözcükler, kavramlaryaşanılan döneme, içinde bulunulan sosyal, kültürel ve ekonomik koşullara göre kolayca değişebilmekte, iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış olabilmektedir.

Küresel toplum, oluşmaya başlarken içerisinde tüm bu çeşitliliği barındıracağının sinyallerini vermiştir. Çeşitlilik ve farklılık, bir toplumun korkulu rüyası değil, onun özgürlüğü, evrenselliği, medeniliği, gelişmişliği, bilimsel-teknobjik kalkınması olmalıdır. Bu çeşitliliğe sahip gerçek bütünselliği koruyabilmek, çok değerlidir. Biz, Nobel Medicus ile bir nebze de olsa bu çeşitliliği sürdürmeyi, Türkiye'nin dört bir yanındanfarklı bilim dallarından dergimize gelen araştırma, olgu sunumu ve derleme türü makalelere yer vererek yapmaya çalışıyoruz.

Elinizde tuttuğunuz 16. sayımızda önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olan diyabet ile ilgili derleme, kadın hastalıkları ve doğum, oftalmoloji, hipertansiyon kılavuzlarının kullanımı, karpal tünel sendromlu hastalarda ağn kalitesi, tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalarda gen polimorfizmi, hemodiyaliz hastalarında dizabilite, anksiete depresyon düzeyleri, Tip II diyabetik hastalarda glisemik kontrol, kronik HepaütB'de lamivudin direnci, proaktif yönetimle böbrek nakli ihtiyacının azaltılması konularını içeren multidisipliner tıp bilimlerinden farklı orijinal araştırma makalelerini, intranazal kokain kullanımının sonuçlan, metastatik ovarian kanser, oftalmoplejik migren, ileri yaşlarda tanı alan konjenital primer hipotirodi konıdannı içeren olgu sunumu türü makaleleri bulabilirsiniz.

Bu sayımızda, ülkemizde Türkiye'de Çağdaş Psikiyatrinin Kurucusu, halk arasında efsaneleşmiş bir Türk Hekimi olan değerli hocamız Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman, portreler bölümünde bizlerle olacak.

6. yılımıza gjrerken sislerle paylaşmak istediğim bir konu var. Ülkemizin en fada Türk sağlık çalışanına ücretsiz ulaşan, ulusal ve SCI-e dahil uluslararası çok sayıda indekste yer alan, Türkiye'de ve Türk hekimlerince yapılmış araştırmalanna yönelik hakemli, tarafsız, bilimsel, multidisipliner Türk tıp bilim dergisi olma özelliğini onurla taşıyan Nobel Medicus 'a gelen makale sayısında yaşadığımız artışa bağlı olarak, dergimizin gelecek 2010 ve 2 011 yillanna ait olan sayılan içerik yönünden tamamlanmış bulunmaktadır. 2005yilındayayım hayatına başlayan Nobel Medicus'un bu bilimsel zemine kavuşmasında emeği geçen siz değerli meslektaşlanma ve araştırmacılara teşekkür ederiz. Dergimize gönderilen makalelerin güncelliğini kaybetmeden değerlendirmeye alınması ve yayımlanabilir” onayı alan makalelerin deyine güncelliğini yitirmeden basılması için özverili çalışmaya devam etmekteyiz.

Hep güzelliklerden konuştuğumuz, iyilikleri paylaştığımız bir yıl yaşamanız dileğimle...

Editör
Prof. Dr. Cihan Aksoy
Nobel Medicus Ailesi Adına

Bu Sayıdaki Makaleler05-09
10-14
BİR OBSTETRİK KLİNİĞİNDE 15 YILLIK PERİOD SÜRESİNCE SEZARYEN ORANLARI VE ENDİKASYONLARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI
Aşkın Yıldız, Atilla Köksal, Külal Çukurova, Adnan Keklik, Neriman Çelik, Hüseyin İvit
15-19
20-25
PHYSICIAN ADHERENCE TO HYPERTENSION GUIDELINES IN ANKARA
Adem Özkara, Faruk Turgut, Yusuf Selcoki, Mehmet Kanbay, Oğuz Tekin
26-33
34-38
TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBI OLAN HASTALARDA İNTERLÖKİN-1ß GEN POLİMORFİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Emre Tepeli, Ahmet Uludağ, Tayfun Şengel, Özden Kutlay, M. Hamza Müslümanoğlu
39-44
EVALUATION OF DISABILITY, ANXIETY AND DEPRESSION IN HEMODIALYSIS PATIENTS
Füsun Erdenen, Şehriban Çürük, Çağatay Karşıdağ, Cüneyt Müderrisoğlu, Mine Besler, Sinan Trabulus, Esma Altunoğlu
45-55
56-60
KRONİK HEPATİT B'DE LAMİVUDİN DİRENCİ VE LAMİVUDİN DİRENCİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER
Muharrem Doğan, Cüneyt Müderrisoğlu, Muzaffer Fincancı, Bahadır Ceylan, Gülhan Eren Özdemir, Hayri Polat
61-67
68-73
R3 COMPONENT OF THE EYE BLINK REFLEX IN VARIOUS PAINFUL CONDITIONS
Mehmet Ali Akalın, Djumagyz Djaksybaeva, Gökhan Erkol, Meral Erdemir Kızıltan
74-77
78-80
SUBDURAL EMPYEMA AND INTRAORBITAL ABSCESS DUE TO INTRANASAL COCAINE ABUSE: CASE ILLUSTRATION
Serdar Kaya, Murat Kutlay, Ahmet Çolak, Mehmet Nusret Demircan, Murat Velioğlu
81-85
METASTATIC OVARIAN CANCER: PRESENTATION OF THREE CASES
A. Ender Yumru, Murat Bozkurt, Ebru İnci Coşkun, Y. Tahsin Ayanoğlu
86-88
OFTALMOPLEJİK MİGREN: BİR OLGU SUNUMU
Murat Doğan, Cahide Yılmaz, Hüseyin Çaksen, A. Sami Güven
PORTRE