//
Nobel Medicus 15. Sayı

Nobel Medicus 15. Sayı

Dergi No: 15 Cilt: 5 | Sayı: 1 | Eylül-Aralık 2009 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım,

Nobel Medicus'un ilk “Ek Sayısı” ile zorlu bir yılı daha geride bırakıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik krizin etkilerini hep birlikte yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Sağlıkla ve ilaçlarla ilgili birçok değişiklik ve kısıtlılık bizleri ve ilaç üreticilerini ciddi olarak etkiledi. Bununla beraber dergimize gelen araştırmaların sayı ve kalitesinin olağanüstü bir artış göstermesi, yayımladığımız araştırma sayısının, dolayısıyla dergi kalınlığının artmasını gerektirdi. Türk araştırmacılarının ülkemiz şartlarında gerçekleştirdiği birtakım çalışmaların demode olmadan, ya da yabancı araştırmacılar tarafından da yapılarak indekslere girmiş yabancı dergilerde yayımlanmadan tıp bilim dünyasına sunulması gerekiyordu. Dergiyi kalınlaştırmak yetmemekteydi ve bizler bu yıl “Nobel Medicus Özel Araştırmalar Ek Sayısını çıkarmak istedik. Editörler kuruluna hiç bir zaman ve hiçbir şekilde müdahale etmeyen sponsorumuz bu isteğimizi de geri çevirmedi, karşılıksız desteğini bu zor şartlar altında bile azaltmak bir yana daha da artırdı.

Bilimsel çalışmanın en önemli yapıtaşlarından birisi bilgiyi paylaşmak ve paylaşılan bilgiye ulaşmaktır. İleri gitmenin önemli bir adımı olan bu aşama günümüzde internet ve indeksler sayesinde oldukça kolaylaşmış durumdadır. Veriler kütüphanelerin yerini alan veri bankalarında sanal kütüphanelerde toplanmakta, indeksler sanal kütüphaneleri her an kullanabileceğimiz şekilde hizmetimize sunmaktadır… Ancak indeksler de artan veri bombardımanı karşısında ciddi kurallar koymakta ve verileri elemeye tabi tutmak durumundadır. Nobel Medicus, daha fazla sayıda bilimsel indekste yer alabilmek üzere çabasını sürdürmekte ve internet ortamında katıldığı indeksler aracılığı ile serbest ve tam tekst olarak bilimin hizmetinde yer almaktadır. Bilgisayar ve internetin yaygınlaşması kütüphaneleri neredeyse unutturmaya başlamıştır. Oysa ki, birincil kaynakları, gitmeyi son yıllarda unuttuğumuz bir yerde bulmak mümkündür, gerçek kütüphanelerde…

M.Ö. 3.yy'ın başlarında Mısır'ın İskenderiye kentinde kurulan antik kütüphane, insanlık tarihinin en görkemli eseri olmuştur. Kimlerin ne zaman nasıl yakıp yıktığı halen araştırma ve inceleme konusu olan bu yapıtın o dönemlerde yaklaşık 150 bin cilt el yazması esere ev sahipliği yaptığı düşünülmektedir. Sadece fizik, kimya, tıp, astronomi, matematik, felsefe, edebiyat ve fizyoloji bilimleri ile uğraşan insanların değil, o dönemde o bölgede yaşayan herkesin, halkın bizzat kitaplarla, yazılı eserlerle ilgilenmesi ile hayat bulmuş ve tarihi ihtişamına kavuşmuş bir kütüphanedir. İnsanlar sahip oldukları kitapları kütüphaneye kayıt yaptırır, bir nüshaları kendilerinde kalarak orijinal eseri kütüphanede bırakırdı. Mısır'a giren her kitabın kütüphaneye götürülmesi zorunlu idi. Böylece, o zamana kadar birçok bilime ait dağınık halde ve kaybolmaya mahkûm durumda olan eserler de güvenli ve herkesin ulaşabileceği bir yerde toplanırdı. Birincil kaynakların kütüphanelere giriş macerası böyle başlamıştı.

Osmanlı döneminde 1882'de ilk büyük devlet kütüphanesi olan Kütüphane-i Umum-i Osmanî ile kapılarını bizlere de açan çok sayıda kütüphane kurulmaya başlandı. 1912'de İzmir ve Kayseri'de, 1917'de Eskişehir ve Konya'da, 1918'de Diyarbakır'da, 1920'de Bursa'da Milli Kütüphane adıyla yeni kütüphaneler kuruldu. 1934'te çıkarılan 2527 sayılı yasa Türkiye'de basılan her yapıttan beş nüshanın Ankara İl Halk Kütüphanesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde toplanması hükmünü getirdi. 1976'da çıkarılan bir yasayla TBMM Kütüphanesi de bu kütüphaneler arasına katıldı.

Ulusal ve uluslar arası kütüphanelerle 2005 yılında ilk kez tanışan Nobel Medicus, her yıl düzenli olarak birbirinden değerli bu mekânların raşarında da yer almaktadır…

Hep güzelliklerden konuştuğumuz, iyilikleri paylaştığımız bir yıl yaşamanız dileğimle…

Nobel Medicus Ailesi Adına
Prof. Dr. Cihan Aksoy

ÇOCUK CERRAHİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B VE HEPATİT C SEROPREVALANSI

04-09

Cemal Üstün, Erol Basuguy, Uğur Deveci

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 04-09

İSHAL ŞİKAYETİ OLAN VE OLMAYAN ONKOLOJİ HASTALARININ GAİTA ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN ENTEROPATOJENLER

10-16

Fahriye Ekşi, Sadık Akgün, Elif Güler, Alper Sevinç, Ayşen Bayram, İclal Balcı

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 10-16

KAN DONÖRLERİNDE İZOLE HEPATİT B VİRUS CORE ANTİKORLARININ ARAŞTIRILMASI

17-21

Selçuk Kaya, Hasan Kesbiç, Güçhan Alanoğlu, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Emel Sesli Çetin, Tekin Taş, Mustafa Demirci

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 17-21

MULTİPLE SKLEROZLU HASTALARDA PRİMER BAŞ AĞRISI PREVALANSI VE KLİNİK BULGULARI

22-26

E. Esra Okuyucu, Ali Balcı, Özgür Beyaz

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 22-26

PENETRAN KERATOPLASTİ AMELİYATLARINDA VANKOMİSİN UYGULANAN VE UYGULANMAYAN DONÖR KORNEALARA AİT RİMLERİN KÜLTÜR SONUÇLARININ İNCELENMESİ

27-32

Ulviye Yiğit, Harun Bilen, Ahmet Ağaçhan, Seçil Özdemir, Fırat Helvacıoğlu, Sadık Şencan

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 27-32

PREOPERATİF DÖNEMDEKİ HASTALARDA HBSAG, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV POZİTİFLİK ORANLARI

33-35

Süreyya Gül Yurtsever, Serdar Güngör, İlhan Afşar, Aslı Gamze Şener, Nükhet Kurultay, Metin Türker

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 33-35

PSİKİYATRİK TEDAVİLERLE GELİŞEN METABOLİK BOZUKLUKLAR VE TEDAVİSİNDE DİYETETİK YAKLAŞIMIN ÖNEMİ

36-44

Aliye Özenoğlu, Serdal Uğurlu, Günay Can, Engin Eker, Funda Elmacıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 36-44

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL HİJYEN KONUSUNDA BİLGİ VE DAVRANIŞLARI

45-48

Sevda Özel, Suna Erbil, A. Emel Önal, Özkan Ayvaz, Başak Gürtekin, Sacide Eroğlu, Hülya Gül, Günay Güngör

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 45-48

VAN YÖRESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDENİ İLE İNCELENEN OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

49-55

Cihangir Akgün, Avni Kaya, Bülent Ataş, Ertan Sal, Oğuz Tuncer, Şükrü Arslan

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 49-55

MİLENYUMA GİRERKEN (1995-2004 YILLARI ARASINDA) ÇUKUROVA BÖLGESİ-ADANA'DA SITMANIN EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

56-62

Hakan Demirhindi, Muhsin Akbaba, Zeynel Sütoluk, Nureddin Özdener

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 56-62

ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARINDA DOKÜMENTASYONA DAYALI TEDAVİ KONSEPTİ KULLANILARAK FONSKİYONEL RESTORASYON-PRELİMİNER SONUÇLAR

63-66

Meral Kozakçıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 63-66

ENDÜSTRİYEL OLMAYAN İŞYERLERİNDE BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN SAĞLIK ŞİKÂYETLERİ VE İŞYERİ KAPALI ORTAM HAVA KALİTESİ

67-73

Hülya Gül, Günay Can, Eray Yurtsever, Günay Güngör

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 67-73