//
Nobel Medicus 16. Sayı

Nobel Medicus 16. Sayı

Dergi No: 16 Cilt: 6 | Sayı: 1 | Ocak-Nisan 2010 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım,

Nobel Medicus'un

Ocak-Nisan sayısı ile yeni bir yıla daha merhaba diyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de soğuk kış aylarını geride bırakırken, küresel ısınma nedeniyle kaybolmaya yüz tutmuş olan dört mevsimden ilkbahara göz kırpıyoruz şu günlerde... Her ne kadar astım, bahar nezlesi gibi alerjik hastalıklar ile halsizlik, yorgunluk gibi psikolojik rahatsızlıklar, bu mevsimde artış gösterse de rengarenk meyveleri ve çiçekleri ile yaşamın kıyısındaki tüm güzellikleri bize tekrar tekrar hatırlatmaz mı ilkbahar? İlkbaharın en güzel aylarından Nisan sözcüğü Farsça bir kelime olup, Süryanice Nisanna, Sümerce Nisag (ilk meyveler) sözcüklerinden gelmektedir. İngilizce'de April, Latince Aperire sözcüğünden türemiş, açılmak-açmak anlamında kullanılmıştır. Eski Roma döneminde ay adlan genellikle tanrı veya tanrıça isimlerinden oluşmaktaydı. April, eski roma tanrıçası Aprûis'ten gelmektedir. Bu nedenle, her nisan ayının ilk günü bu aşk tanrıçası adına düzenlenen festivallere sahne olurdu. Benzer biçimde, Aprilis ile Yunan tanrıçası Afrodit arasında da Ur benzerlik olduğu söylenir. Bu benzerlikler olmasına karşılık, Eski Roma'da Mars bitkilerin köklerini besleyen bir tanrı, Venüs ise bahçelerin tannçasıydı. Sonraları Yunan mitolojisinin etkisinde kalan bu tanrılar, savaş ve aşk tanrısı adlarım almışlardı. Bazen sözcükler, kavramlaryaşanılan döneme, içinde bulunulan sosyal, kültürel ve ekonomik koşullara göre kolayca değişebilmekte, iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış olabilmektedir.

Küresel toplum, oluşmaya başlarken içerisinde tüm bu çeşitliliği barındıracağının sinyallerini vermiştir. Çeşitlilik ve farklılık, bir toplumun korkulu rüyası değil, onun özgürlüğü, evrenselliği, medeniliği, gelişmişliği, bilimsel-teknobjik kalkınması olmalıdır. Bu çeşitliliğe sahip gerçek bütünselliği koruyabilmek, çok değerlidir. Biz, Nobel Medicus ile bir nebze de olsa bu çeşitliliği sürdürmeyi, Türkiye'nin dört bir yanındanfarklı bilim dallarından dergimize gelen araştırma, olgu sunumu ve derleme türü makalelere yer vererek yapmaya çalışıyoruz.

Elinizde tuttuğunuz 16. sayımızda önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olan diyabet ile ilgili derleme, kadın hastalıkları ve doğum, oftalmoloji, hipertansiyon kılavuzlarının kullanımı, karpal tünel sendromlu hastalarda ağn kalitesi, tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalarda gen polimorfizmi, hemodiyaliz hastalarında dizabilite, anksiete depresyon düzeyleri, Tip II diyabetik hastalarda glisemik kontrol, kronik HepaütB'de lamivudin direnci, proaktif yönetimle böbrek nakli ihtiyacının azaltılması konularını içeren multidisipliner tıp bilimlerinden farklı orijinal araştırma makalelerini, intranazal kokain kullanımının sonuçlan, metastatik ovarian kanser, oftalmoplejik migren, ileri yaşlarda tanı alan konjenital primer hipotirodi konıdannı içeren olgu sunumu türü makaleleri bulabilirsiniz.

Bu sayımızda, ülkemizde Türkiye'de Çağdaş Psikiyatrinin Kurucusu, halk arasında efsaneleşmiş bir Türk Hekimi olan değerli hocamız Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman, portreler bölümünde bizlerle olacak.

6. yılımıza gjrerken sislerle paylaşmak istediğim bir konu var. Ülkemizin en fada Türk sağlık çalışanına ücretsiz ulaşan, ulusal ve SCI-e dahil uluslararası çok sayıda indekste yer alan, Türkiye'de ve Türk hekimlerince yapılmış araştırmalanna yönelik hakemli, tarafsız, bilimsel, multidisipliner Türk tıp bilim dergisi olma özelliğini onurla taşıyan Nobel Medicus 'a gelen makale sayısında yaşadığımız artışa bağlı olarak, dergimizin gelecek 2010 ve 2 011 yillanna ait olan sayılan içerik yönünden tamamlanmış bulunmaktadır. 2005yilındayayım hayatına başlayan Nobel Medicus'un bu bilimsel zemine kavuşmasında emeği geçen siz değerli meslektaşlanma ve araştırmacılara teşekkür ederiz. Dergimize gönderilen makalelerin güncelliğini kaybetmeden değerlendirmeye alınması ve yayımlanabilir” onayı alan makalelerin deyine güncelliğini yitirmeden basılması için özverili çalışmaya devam etmekteyiz.

Hep güzelliklerden konuştuğumuz, iyilikleri paylaştığımız bir yıl yaşamanız dileğimle...

Editör
Prof. Dr. Cihan Aksoy
Nobel Medicus Ailesi Adına

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABET EĞİTİMİ VE 5 DAKİKALIK YAŞAMSAL SET

05-09

Melahat Akdeniz, Hakan Yaman, Ebru Katırcı

DERLEME Nobel Med 2010; 6(1): 05-09

BİR OBSTETRİK KLİNİĞİNDE 15 YILLIK PERİOD SÜRESİNCE SEZARYEN ORANLARI VE ENDİKASYONLARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI

10-14

Aşkın Yıldız, Atilla Köksal, Külal Çukurova, Adnan Keklik, Neriman Çelik, Hüseyin İvit

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 10-14

GÖZ DOKTORLARININ REFRAKTİF LAZER CERRAHİSİNE BAKIŞININ 2005 VE 2008 YILLARI ARASINDAKİ DEĞİŞİMİ

15-19

Ulviye Yiğit, Serkan Erdenöz, Ersin Oba

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 15-19

ANKARA BÖLGESİNDEKİ DOKTORLARIN HİPERTANSİYON KILAVUZLARINA UYUMLARI

20-25

Adem Özkara, Faruk Turgut, Yusuf Selcoki, Mehmet Kanbay, Oğuz Tekin

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 20-25

KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA AĞRI KALİTESİ DEĞERLENDİRME SKALASI' NIN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ

26-33

Nilay Şahin, Said Bodur, Ali Salli, Hatice Uğurlu

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 26-33

TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBI OLAN HASTALARDA İNTERLÖKİN-1ß GEN POLİMORFİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

34-38

Emre Tepeli, Ahmet Uludağ, Tayfun Şengel, Özden Kutlay, M. Hamza Müslümanoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 34-38

HEMODIYALIZ HASTALARINDA YETİ YİTİMİ, ANKSİYETE VE DEPRESYON

39-44

Füsun Erdenen, Şehriban Çürük, Çağatay Karşıdağ, Cüneyt Müderrisoğlu, Mine Besler, Sinan Trabulus, Esma Altunoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 39-44

İSTANBUL İLİNDE ÇEŞİTLİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA AYAKTAN İZLENEN TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA GLİSEMİK KONTROLÜN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

45-55

M. Fatih Önsüz, Ahmet Topuzoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 45-55

KRONİK HEPATİT B'DE LAMİVUDİN DİRENCİ VE LAMİVUDİN DİRENCİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER

56-60

Muharrem Doğan, Cüneyt Müderrisoğlu, Muzaffer Fincancı, Bahadır Ceylan, Gülhan Eren Özdemir, Hayri Polat

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 56-60

PROAKTİF YÖNETİMLE BÖBREK NAKLİ İHTİYACININ AZALTILMASI

61-67

Levent B. Kıdak,

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 61-67

DEĞİŞİK AĞRILI DURUMLARDA GÖZ KIRPMA REFLEKSİNİN R3 KOMPONENTİ

68-73

Mehmet Ali Akalın, Djumagyz Djaksybaeva, Gökhan Erkol, Meral Erdemir Kızıltan

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 68-73

İLERİ YAŞLARDA TANI ALAN KONJENİTAL PRİMER HİPOTİRODİ: ONALTI VAKA NEDENİYLE

74-77

Sevil ARI Yuca, Yasar Cesur, Cahide Yılmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 74-77

BURUN İÇİ KOKAİN KULLANIMINA BAĞLI AMPİYEM VE İNTRAORBITAL ABSE: VAKA SUNUMU

78-80

Serdar Kaya, Murat Kutlay, Ahmet Çolak, Mehmet Nusret Demircan, Murat Velioğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(1): 78-80

METASTATİK OVARİAN KANSER: 3 OLGUNUN SUNUMU

81-85

A. Ender Yumru, Murat Bozkurt, Ebru İnci Coşkun, Y. Tahsin Ayanoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(1): 81-85

OFTALMOPLEJİK MİGREN: BİR OLGU SUNUMU

86-88

Murat Doğan, Cahide Yılmaz, Hüseyin Çaksen, A. Sami Güven

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(1): 86-88

HALK ARASINDA EFSANELEŞMİŞ TÜRK HEKİMİ ORD. PROF. DR. MAZHAR OSMAN UZMAN

90-96

Gaye Şahinbaş Erginöz

PORTRE Nobel Med 2010; 6(1): 90-96