//
Nobel Medicus 17. Sayı

Nobel Medicus 17. Sayı

Dergi No: 17 Cilt: 6 | Sayı: 2 | Mayıs-Ağustos 2010 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım,

Nobel Medicus'un Mayıs-Ağustos sayısı ile fazlasıyla sıcak ve Nemli geçen bir yaz dönemini daha yavaş yavaş geride bırakıyoruz...

Geride kalmayan halen devam etmekte olan güncel üzücü olayları sanırım hepimiz takip ediyoruz, hatta bazen takip etmekte zorlanıp, haberleri okurken ya da izlerken hüzünleniyoruz. Nice canlarla ve nice zorluklarla kazanılmış bu güzelim topraklarda, sevgi nasıl bu kadar kolay unutulabildi diye..

“... Bir seven vardır, bir de sevilen. Ama bunlar başka başka beldelerin insanlarıdır. Sevilen çoğu zaman sevenin içinde uzun zamandır saklı duran sevgi için yalnızca bir uyarandır... En olağandışı kişiler bile sevgi için bir uyaran olabilir... En sıradan birisi coşkun, ateşli ve bataklıktaki zehirli zambaklar kadar güzel bir sevginin nesnesi olabilir...” diyor ABD'li ünlü yazar Carson McCullers. Küskün Kahvenin Türküsü adlı romanında daha önceki romanlarının da ortak teması olan "sevgi felsefesi"ni biraz daha geliştirip, sevginin doğasına inmeyi başarır ve gerçek bir kuram olarak tanımlar. Yazara göre romandaki kişiler, her türlü kaçışı bir sevgide ararlar. Orijinal ismi “The Ballad of The Sad Cafe” olan bu kitap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından Türkçe yayımlanmış bir Dünya Edebiyatı klasiğidir. Yazar McCullers'in eşi Reeves McCullers, 1944 Normandiya Çıkarmasında yaralanan ilk askerdir ve 1953 yılında intiharı McCullers'in hayatını altüst etmiştir. Zorluklarla ve savaş yıllarıyla geçen bir ömürde yazarın eserlerinde sevgi temalı konular hep yer almıştır.

Geçmişten günümüze güncel olayların sanata nasıl etki ettiğini, bu değerli sanatçıların hayata bakışlarından ve eserlerinde görebiliyoruz. Sevginin Türkiye'de, Anadolu'da, Mezopotamya'da bu güzel topraklarda hiçbir zaman tükenmemesi ve çevrenizdeki yaşamın her saniyesinin farkında olmanız dileklerimi sunarken, sizlere bu sayıda bulabileceğiniz makale başlıklarından bahsetmek istiyorum:

Nobel Medicus'un bu sayısında sizlere “Benign Eklem Hipermobilite Sendromu Tedavisi” başlıklı bir derleme türü makaleyi, “Hemifasiyal Spazm”, “Gebelerde Sigara Kullanımı”, “Menarş Yaşı”, “Beyin Tümörlü Hastalarda Bakım Sonuçları”, “Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Miyokardiyal Fonksiyon”, “Akut Iskemik Strok”, “KBB Cerrahisi”, “H. Pylori Enfeksiyonu Teşhisi”, “Kronik Myeloid Lösemili Hastalar”, “Langerhans Hücreleri”, “Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısı”, “Adneksiyal Kitlelerin Ayırımı”, “İdrarda Kalsiyum Atılımı”, ile ilgili dahili-cerrahi-temel-bilim dallarından 14 araştırma makalesini ve “Fonksiyonel Körlük”, “Konjenital Hipotiroidi”, “Nazofarinks Karsinomu”, “Reversibl Posterior Lökoensefalopati”, “Amfizamatöz Pyelonefrit” ile ilgili dört olgu sunumu türü makaleyi sunuyoruz. Okunurluğumuzun ve sitasyon oranımızın artmasını temenni eder, desteğiniz için teşekkür ederiz.

Portreler bölümünde ise, Türkiye'de Radyoloji'nin gelişiminde önder isimlerden birisi olan değerli hocalarımızdan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Enstitüsü'nün Kurucusu Sayın Prof. Dr. Emin Faik ÜSTÜN bizlerle olacak...

Saygı ve Sevgilerimle,

Prof. Dr. Cihan AKSOY

Nobel Medicus Ailesi Adına

BENİGN EKLEM HİPERMOBİLİTE SENDROMU TEDAVİSİ

05-08

Bengü Beydağ Odabaşı, Yasemin Turan, Ömer Faruk Şendur

DERLEME Nobel Med 2010; 6(2): 05-08

HEMİFASİYAL SPAZMDA SPAZM AKTİVİTESİNİN DEŞARJ PATERNLERİ: 206 HASTANIN İNCELENMESİ

09-14

Meral Erdemir Kızıltan, Rahşan Şahin, Mehmet Ali Akalın, Nurten Uzun, Feray Karaali Savrun,

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 09-14

GEBELERDE SİGARA KULLANIMININ YENİDOĞANIN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

15-19

Berrin Telatar, Ayça Vitrinel, Serdar Cömert, Ethem Erginöz, Engin Tutkun, Yasemin Akın

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 15-19

İSTANBUL FATİH BÖLGESİNDE MENARŞ YAŞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

20-24

Nurver Turfaner, Selçuk Köksal, Fahri Öçer, Fikret Sipahioğlu, Ayşe Kaypmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 20-24

DANIŞMANLIK VERİLEN BEYİN TÜMÖRLÜ HASTALARIN BAZI BAKIM SONUÇLARI: AĞRI, EPİLEPTİK NÖBET, KONSTİPASYON, İNFEKSİYON, SEVK DURUMLARI

25-31

Arzu Tuna Malak, Alev Dıramalı, Kemal Yücesoy

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 25-31

TRANSPLANTASYON BEKLEYEN DİLATE KARDİYOMİYOPATİLİ HASTALARDA YÜKSEK SERUM BAKIR DÜZEYİNİN MİYOKARD İŞLEVİ ÜZERİNDEKİ MUHTEMEL KÖTÜ ETKİSİ

32-36

Kıvanç Çefle, Erol Erçağ, Serpil Gezertaş, Ayşem Uzer, Şükrü Öztürk, Ayşe Çefle, Şükrü Palandüz, Kerim Güler

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 32-36

AKUT İSKEMİK STROKTA PLAZMA D-DİMER DÜZEYLERİ: MORTALİTE, STROK TİPİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

37-42

Mehmet Üstündağ, Murat Orak, Cahfer Güloğlu, Yusuf Tamam, Mustafa Burak Sayhan

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 37-42

TİP 2 DİYABETİK NON-ALKOLİK STEATOHEPATİTİ OLAN HASTALARDA SERUM YÜKSEK DUYARLIKLI CRP DÜZEYLERİ KARACİĞER HASARININ CİDDİYETİNİ GÖSTERMEZ

43-46

Gönenç Kocabay, Aysegül Telci, Yıldız Tütüncü, Betül Tiryaki, Sevda Özel, Uğur Çevikbaş, Atilla Ökten, İlhan Satman

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 43-46

KBB CERRAHİSİNDE AKUT POSTOPERATİF ANALJEZİDE DEKSKETOPROFEN TROMETAMOLUN ETKİNLİĞİ: PARASETAMOL VE METAMİZOL İLE KARŞILAŞTIRILMASI

47-52

Yücel Karaman, İbrahim Çukurova, Erhan Demirhan, Mustafa Gönüllü, Sermin Altunbaş

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 47-52

HELICOBACTER PYLORI ENFEKSİYONU TEŞHİSİNDE BİR HIZLI ÜREAZ TESTİNİN (HPFAST) HİSTOLOJİK YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI

53-56

Mehmet Polat, Muhammed Saçıkara, Yaşar Nazlıgül, Naim Ata, Güler Kızılca, Heyecan Ökten

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 53-56

İMATİNİBE DİRENÇLİ VEYA ENTOLERANS GÖSTEREN, KROMOZOMAL DEĞİŞİKLİKLERİ OLAN VE OLMAYAN T(9;22) POZİTİF KRONİK MYELOİD LÖSEMİLİ 21 HASTADA NİLOTİNİB’İN ETKİNLİĞİ

57-62

Akif Selim Yavuz, Ömer Celal Elçioğlu, Timur Akpınar, Fulya Coşan, Ali Uçur, Ayşegül Bayrak, Kıvanç Çefle, Şükrü Öztürk, Şükrü Palanduz, Mustafa Nuri Yenerel, Melih Aktan, Meliha Nalçacı

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 57-62

LANGERHANS HÜCRELERİNİN SAĞLIKLI VE İNFLAMATUAR DERİ HASTALIKLI OLGULARDA SAYISAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

63-67

Ece Şahin Akyol, Neşe Lortlar, Suna Ömeroğlu, Pınar Öztaş, M. Tahir Hatiboğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 63-67

ENDOTRAKEAL ASPİRAT VE MİNİ-BAL KÜLTÜRLERİNİN VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ TANISINDAKİ DEĞERİ

68-74

Habip Gedik, Mehmet Yahyaoğlu, Muzaffer Fincancı

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 68-74

ADNEKSİYAL KİTLELERİN AYIRIMINDA CA-125 İÇİN OPTİMUM BİR EŞİK DEĞER BELİRLEYEBİLİR MİYİZ?

75-78

A. Ender Yumru, Murat Bozkurt, Ebru İnci Coşkun

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 75-78

VAN'DA YAŞAYAN SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA İDRARDA KALSİYUM ATILIMI

79-84

Cihangir Akgün, Ertan Sal, Necip Akgül, Avni Kaya, Sinan Akbayram, Mehmet Açıkgöz, Şükrü Arslan

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 79-84

FONKSİYONEL KÖRLÜK: BLEFAROSPAZM

85-89

Gülden Avcı

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 85-89

FİBULA AGENEZİSİ İLE BİRLİKTE KONJENİTAL HİPOTİROİDİ: BİR VAKA SUNUMU

90-92

Murat Doğan, Cahide Yılmaz, Hüseyin Çaksen, Yaşar Cesur, Fuat Akpınar, Ahmet Sami Güven

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 90-92

NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞİN ETİYOLOJİSİNDE NAZOFARİNKS KARSİNOMU

93-96

Mehmet Uluğ, Mustafa Kemal Çelen, Mehmet Faruk Geyik, Recep Tekin, Celal Ayaz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 93-96

REVERSİBL POSTERİOR LÖKOENSEFALOPATİ SENDROMU

97-100

Mesut Okur, Cahide Yılmaz, Avni Kaya, Ahmet Sami Güven, Murat Doğan, Hüseyin Çaksen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 97-100

DİYABETİK NEFROPATİLİ BİR HASTADA KLEBSIELLA OXYTOCA NEDENLİ AMFİZAMATÖZ PYELONEFRİT

101-104

Cemal Bes, Kerem Okutur, Selçuk Şeber, Fatma Paksoy, Fatih Borlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 101-104

TÜRKİYE'DE RADYOLOJİ VE PROF. DR. EMİN FAİK ÜSTÜNEMİN FAİK ÜSTÜN 1922-1973

105-108

Çağatay Üstün

PORTRE Nobel Med 2010; 6(2): 105-108