//
Nobel Medicus 20. Sayı

Nobel Medicus 20. Sayı

Dergi No: 20 Cilt: 7 | Sayı: 2 | Mayıs-Ağustos 2011 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım,

Alışılmışın üzerinde sıcak geçen 2011 yılının yaz günlerini geride bırakırken, sağlık ve huzur içinde tatil yapıp dinlenebilmiş olduğunuz umuduyla Nobel Medicus’un bu yılki ikinci sayısını beğenilerinize sunuyor; sağlık alanındaki umutlarımızın yeşereceği, tüm standartlarımızın yükseleceği dileği ile bir sonbahara daha merhaba diyoruz. 2005 yılında ilk sayımızda biraz korku, bayağı heyecan ama ümit dolu olarak iki derleme, üç araştırma ve bir olgu sunumu olmak üzere toplamda altı makaleye yer vererek başladığımız yolculuğumuzun yedinci yılının ikinci yarısında, gönderdiğiniz çok sayıda makale arasından özenle ve giderek daha seçici olabildiğimiz bir derleme, on altı araştırma ve yedi olgu sunumu içeren, toplamda 24 makale içeren, çok sayıda indekste yer almayı başarmış tarafsız bilimsel bir dergi sunmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz.

Özellikle 2008 Nisan ayını takiben makale gönderimi öyle arttı ki dergi sayfa sayısının 4-5 kat artması yeterli olmadı. Hakemlerin ve editörler kurulunun yükselen red oranı ve seçicilikte titizliğin yükselmesine rağmen, baskıda bekleyen makale sayımız hızla arttığı için eser sahiplerini zaman açısından zor durumda bırakmamak adına 2012 yılı başına kadar makale kabulünü durdurmak zorunda kaldık. Eksilmeyen talebiniz ve ilginiz için candan teşekkür ederiz. Ancak dergilerin yayın hayatını sürdürebilmesi ve saygınlığının artması için çok önemli olan bir kriter de bildiğiniz gibi "impact factor" ya da “etki faktörü” denilen ve o dergide yayınlanan yayınların "atıf almaları"dır. İndekslerin en önemli yararları dergideki yayınlara kolay ulaşılabilirliği sağlamakla beraber, o yazıların dergilerin “etki faktörünü” yükseltmek anlamına gelen atıf yapılmalarını kolaylaştırmaktır. Atıf sayısını ve dolayısıyla “etki faktörümüzü” yükseltmek için tek yol yazarlarımızın desteği olacaktır. Bunun için Nobel Medicus gibi bu dergilerde çıkmış makaleleri de tarayarak yayınınız için uygun olan bir kaynak varsa kullanmanız ve böylece atıfta bulunmanız yeterlidir. Atıflar, sınavlarda ve yayın değerlendirmede sınav kurulunca giderek daha önem kazanan dergi etki faktörünü artırmaktadır. Sonuçta bu hem mevcut yayınınızın okunabilirliğini artıracak, hem de bilimsel değeri katlanarak artacaktır.

Bu sayımızda da bir derleme, on altı araştırma ve yedi olgu sunumu türü makaleyi bulacaksınız. Derlememiz akciğer dışı bir tüberküloz enfeksiyonu hakkında önemli bilgiler içermektedir. Araştırma türü makaleleri ise her sayımızda olduğu gibi bu sayıda da mümkün olduğunca multi-disipliner bir anlayışta yerleştirmeye çalıştık. Olgu sunumları ise myofibroblastik tümör, pulmoner hemosiderozis ve çölyak hastalığı, post-travmatik siringomiyeli, akut akciğer hasarı, IgA nefropatisi ve işitme azlığı, nazal ensefaloselde transnazal endoskopi, gastrointestinal stromal tümör konularından oluşmaktadır.

Özenle devam ettirdiğimiz portreler bölümümüzde, bu sayımızda, benzenin lösemi ile ilişkisini gösteren, talasemi ve anormal hemoglobinler konusunda yaptığı araştırmalarla tüm dünyanın ilgisini çeken değerli hocamız Sn. Prof. Dr. Muzaffer AKSOY’u anıyor ve sizlerle buluşturuyoruz.

Saygı ve Sevgilerimle,

Nobel Medicus Ailesi Adına
Prof. Dr. Cihan AKSOY

TÜBERKÜLÖZ MENENJİT

05-08

Oğuz Karabay, Aziz Öğütlü, Bahri Teker

DERLEME Nobel Med 2011; 7(2): 05-08

ISPARTA VE ÇEVRESİNDE GASTRİK MUKOZALARI H. PYLORI İLE ENFEKTE OLAN HASTALARDA HELICOBACTER PYLORI GENOTİPİNİN YER ALTI VE İÇME SULARINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

09-14

Fatma Yeşim Ekinci, Aytül Sofu, Hidayet Sağlam, Onur Çakır, Mehmet Salih Arıkan, İbrahim Goren, Mehmet İşler, Ali Kudret Adiloğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 09-14

ÇOCUKLARDA TOPLUM KAYNAKLI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYON ETKENLERİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

15-18

Haluk Erdoğan, Hande Arslan

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 15-18

POLİKLİNİĞE BAŞVURAN KADINLARIN MEME KANSERİ, MEME MUAYENESİ VE MAMOGRAFİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYİ: İL MERKEZİNDE YAPILAN BİR ÇALIŞMA

19-25

Olcay Koçyiğit, Serap Erel, Kemal Kısmet, Bülent Kılıçoğlu, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, Mehmet Ali Akkuş

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 19-25

EŞ ZAMANLI VE AŞAMALI BİLATERAL TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE BİR YILLIK FONKSİYONEL SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ

26-29

Murat Bülbül, Semih Ayanoğlu, Yunus İmren, Semih Dedeoğlu, Cem Zeki Esenyel, Hakan Gürbüz

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 26-29

OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMLU TÜRK HASTALARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

30-33

Taha T. Bekci, Güler Karaağaç, Yalçın Karakoca

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 30-33

ESKİŞEHİR ALPU İLÇESİ 18 YAŞ ÜSTÜ KADINLARDA ÜRİNER İNKONTİNANS, RİSK FAKTÖRLERİ VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: BİR TOPLUM TABANLI ÇALIŞMA

34-39

Burhanettin Işıklı, Aydın Yenilmez, Cemalettin Kalyoncu

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 34-39

ANALJEZİKLERİN ANTİNOSİSEPTİF ETKİLERİNİN KİMYASAL AĞRI MODELİ FARELERDE KARŞILAŞTIRILMASI

40-44

Osman Ekinci, Tuba Pelit, Fethi Gül, Dilek Subaşı, Neşe Aydın, Berna Terzioğlu, Zafer Gören.

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 40-44

CUSHİNG HASTALIĞINDA ENDOSKOPİK ENDONAZAL TRANSSFENOİDAL ADENOMEKTOMİ SONRASI ALINAN SONUÇLAR

45-49

İlkay Kartal, Ayşe Kubat Üzüm, Meral Mert, Gonca Tamer, Neşe Özbey, Ferihan Aral

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 45-49

AKTİF VE İNAKTİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZLU HASTALARIN PERİFERİK KAN T-LENFOSİT VE NKT HÜCRE YÜZDELERİ

50-54

H. Handan Akbulut, İlhami Çelik, Figen Deveci, Ayhan Akbulut

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 50-54

BİRİNCİ TRİMESTER TARAMA BELİRTEÇLERİ İLE MATERNAL FOLİK ASİT VE VİTAMİN B12 SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

55-60

Hakan Aytan, Ahmet Cantuğ Çalışkan, Fazlı Demirtürk, Tülay Aysal, Yeliz Hısım

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 55-60

GÜNÜBİRLİK ANOREKTAL CERRAHİ OLGULARINDA SELEKTİF SPİNAL ANESTEZİ İLE MONİTORİZE ANESTEZİ BAKIMI ALTINDA UYGULANAN LOKAL İNFİLTRASYON ANESTEZİSİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

61-66

Ateş Duman, Seza Apilioğulları, Ahmet Tekin, Said Bodur

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 61-66

GEBELİK REHABİLİTASYONUNUN ETKİNLİĞİ: GEBELİK SIRASINDAKİ BEL AĞRISI VE BALDIR KRAMPLARINA VE GEBELİK SONUÇLARINA ETKİLERİ

67-74

Esra Arıkan Beyaz, Emel Özcan, Ayşegül Ketenci, Mehmet Murat Beyaz

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 67-74

İNMELİ HASTALARDA FONKSİYONEL BAĞIMSIZLIK ÖLÇÜMÜ VE AMBULASYONUN KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU İLE İLİŞKİSİ

75-80

Sadiye Murat, Ferda Özdemir, Derya Demirbağ Kabayel, Meliha Kasapoğlu, Siranus Kokino, Sakir Berkarda

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 75-80

ANESTEZİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM SÜRESİNİN ZOR ENTÜBASYON TARAMA TESTLERİNİN BAŞARISINA ETKİSİ

81-87

Tuğhan Utku, Fatiş Altındaş, Yusuf Tunalı, Suphi Vehid, Mustafa Şenocak, Mois Bahar

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 81-87

DEĞİŞİK DOZLARDAKİ ASETAMİNOFENİN KARACİĞER NİTRİK OKSİT SENTAZ ENZİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE BİYOKİMYASAL YÖNTEMLER KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

88-95

Ahmet Koçak, Alpaslan Gökçimen, Nigar Yılmaz, Hüseyin Vural

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 88-95

İSTANBUL’DA BANLİYÖDE YAŞAYAN 15-49 YAŞINDAKİ KADINLARDA HİJYEN ALIŞKANLIKLARI VE GENİTAL İNFEKSİYON ŞİKAYETLERİ

96-100

A. Emel Önal, Nazan Önoğlu, Asya Banu Babaoğlu, Celal Özer, Günay Güngör

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 96-100

MESENTERİUMDA YERLEŞMİŞ MİYOFİBROBLASTİK TÜMÖR

101-102

Ülkü Tıraş, Serdar Kuru, Özlem Doğru, Ayşe Dursun, Yıldız Dallar, Salih Celepli, Bülent Kılıçoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 101-102

PULMONER HEMOSİDEROZİS VE ÇÖLYAK HASTALIĞI BİRLİKTELİĞİ

103-105

Murat Doğan, Mehmet Selçuk Bektaş, Şekibe Zehra Doğan, Fesih Aktar, Yaşar Cesur

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 103-105

NÖROJENİK MESANE İLE PREZENTE POST-TRAVMATİK SİRİNGOMİYELİ

106-109

Aslı Özmaden, Figen Köymen Yılmaz, Nurdan Kotevoğlu, Banu Kuran

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 106-109

TRANSFÜZYONA BAĞLI AKUT AKCİĞER HASARI

110-113

Sevgi Kalayoğlu-Beşışık, Gonca Karahan, Gülyüz Öztürk, Fatih Tufan, Fatma Oğuz, Deniz Sargın

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 110-113

IGA NEFROPATİSİ VE SENSÖRİNÖRAL İŞİTME AZLIĞI BİRLİKTELİĞİ

114-116

Caner Şahin

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 114-116

SOLUNUM SIKINTISINA NEDEN OLAN NAZAL ENSEFALOSEL TEDAVİSİNDE TRANSNAZAL ENDOSKOPİK YAKLAŞIM

117-120

İbrahim Çukurova, Murat Gümüşsoy, Bengü Günay Yardım, Tuna İmamoğlu, O. Gazi Yiğitbaşı

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 117-120

TUBOOVARYAN ABSE KLİNİĞİ İLE PREZANTE OLAN GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR OLGUSU

121-123

A. Cem İyibozkurt, Oğuzhan Kuru, İbrahim Kalelioğlu, Serhat Şen, Abdullah Turfanda

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 121-123

HB-İSTANBUL’U BULAN, BENZENİN LÖSEMİ İLE İLİŞKİSİNİ GÖSTEREN DÜNYANIN TANIDIĞI HEMATOLOG PROF. DR. MUZAFFER AKSOY

124-128

Sibel Cevizci, Timur Koloğlu

PORTRE Nobel Med 2011; 7(2): 124-128