ARASTIRMA
Nobel Med 2010; 6(3): 34-38

HCV-HBV KOİNFEKSİYONLU OLGULARDA VİRAL REPLİKASYON DURUMUNUN KESİTSEL DEĞERLENDİRMESİ VE KOİNFEKSİYONLU OLGULARLA KRONİK HBV İNFEKSİYONLU OLGULARIN HBV REPLİKASYONU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Zeki Boztaş, Ferda Soysal
ÖZET
Amaç: HCV-HBV koinfeksiyonlu olgularda viral replikasyon durumunun kesitsel değerlendirmesi ve koinfeksiyonlu olgularla kronik HBV infeksiyonlu olguların HBV replikasyonu açısından karşılaştırılması.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada HBV-HCV koinfeksiyonlu olgularla kronik HBV infeksiyonlu olguların verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların ilk başvurudaki yaş, cinsiyet, boy, kilo, alkol kullanımı, karaciğer biyopsisinde histopatolojik aktivite indeksi (HAİ) ve fibroz skoru, serum HCV RNA düzeyi, serum HBV DNA düzeyi, serum alanin aminotransferaz (ALT) düzeyi ve HBeAg durumu ile ilgili bilgiler dosyalarından kaydedildi. HCV-HBV koinfeksiyonlu olgularda HCV RNA ve HBV DNA pozitifliği oranları bulundu. Kronik HBV infeksiyonlu olgularla HBV-HCV koinfeksiyonlu olgular HBV DNA pozitifliği ve bu çalışmada değerlendirilmeye alınan diğer değişkenler açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Değerlendirmeye alınan olgulardan 13'ü HCV-HBV koinfeksiyonlu ve 86'sı kronik HBV infeksiyonluydu. Koinfeksiyonlu 13 olgunun tümünde HCV RNA pozitifti. Koinfeksiyonlularda kronik HBV monoinfeksiyonuna göre HBV DNA pozitifliğinin daha az olduğunu gösterir şekilde koinfeksiyonlu 13 olgunun 2'sinde (%15,4) ve kronik HBV infeksiyonlu 86 olgunun 42'sinde (%48,8) HBV DNA pozitifti (p=0,024). HCV-HBV koinfeksiyonlu olgular kronik HBV infeksiyonlu olgulara göre daha yaşlıydı (yaş sırasıyla 55,5 ve 38, p=0,001). Serum ALT düzeyleri koinfeksiyonlu olgularda kronik HBV infeksiyonlu olgulardan daha yüksekti (ALT sırasıyla 68,5 IU/L ve 32 IU/L, p=0,009).

Sonuç: Bulgularımız HBV-HCV koinfeksiyonunda HCV replikasyonunun HBV replikasyonuna baskın olduğunu ve HCV infeksiyonunun HBV replikasyonunu baskıladığını düşündürür şekilde koinfeksiyonlu olgularda kronik HBV infeksiyonlu olgulara göre HBV DNA pozitifliğinin daha az sıklıkta görüldüğünü göstermektedir.

ALLERJİK HASTALIKLARIN TANISINDA YARDIMCI TESTLER

05-08

Caner Şahin, Yavuz Fuat Yılmaz, Kamuran Sarı

DERLEME Nobel Med 2010; 6(3): 05-08

ALT EKSTREMİTE AMPUTASYONU OLAN HASTALARDA PROTEZ MEMNUNİYET ANKETİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ

09-12

İsmail Safaz, Bilge Yılmaz, Ahmet Salim Göktepe, Mehmet Ali Taşkaynatan, Kamil Yazıcıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 09-12

SEZARYEN AMELİYATLARI İÇİN KULLANILAN İNTRATEKAL FENTANİL VE MORFİN SONRASI GÖRÜLEN POSTOPERATİF BULANTI VE KUSMANIN ÖNLENMESİNDE DİMENHİDRİNAT, METOKLOPRAMİD VE PLASEBONUN RANDOMİZE KARŞILAŞTIRILMASI

13-19

Ateş Duman, Seza Apilioğulları, Funda Gök, Erdinç Sütçü, Sema Soysal, Harun Toy

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 13-19

ACİL PERİPARTUM HİSTEREKTOMİ: 4 YILLIK KRİTİK ANALİZ

20-23

Ahmet C. Çalışkan, Ertan Akpınar, Hakan Aytan, Fazlı Demirtürk

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 20-23

TİROİDİN MİNİMAL İNVAZİV FOLLİKÜLER KARSİNOMLARINDA TÜMÖRÜN İNVAZİV KISMI İLE İNTRANODÜLER KISMINDAKİTİROSİTLERİN KARŞILAŞTIRILMALI MORFOMETRİK ANALİZİ

24-27

Fetin Rüştü Yıldız, Haldun Umudum

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 24-27

GERİATRİK İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: DİCLE DENEYİMİ

28-33

Mehmet Uluğ, Mustafa Kemal Çelen, Mehmet Faruk Geyik, Salih Hoşoğlu, Celal Ayaz

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 28-33

HCV-HBV KOİNFEKSİYONLU OLGULARDA VİRAL REPLİKASYON DURUMUNUN KESİTSEL DEĞERLENDİRMESİ VE KOİNFEKSİYONLU OLGULARLA KRONİK HBV İNFEKSİYONLU OLGULARIN HBV REPLİKASYONU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

34-38

Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Zeki Boztaş, Ferda Soysal

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 34-38

SAĞLIKLI KİŞİLERDE VE KORONER ARTER HASTALARINDA BİTKİ STEROLLERİ, OKSİDE LDL VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

39-45

Abdullah Sivrikaya, İdris Mehmetoğlu, Sevil Kurban, Nazif Aygül, F. Hümeyra Yerlikaya

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 39-45

HELİCOBACTER PYLORİ İNFEKSİYONUNDA ÜRE NEFES TESTİ VE SPESİFİK IGA

46-50

Tekin Karslıgil, Murat Mehli, Mehmet Koruk, Fahriye Ekşi

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 46-50

DENEYSEL ASETAMİNOFEN İLE OLUŞTURULAN KARACİĞER TOKSİSİTESİNDE OKSİDATİF STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ: DARBEPOETİN UYGULAMASININ ETKİLERİ

56-61

Erman Aytaç, Pınar Seymen, Seha Saygılı, Habibe Genç, Hafize Uzun, Gülsen Özbay, Tuncay Altu, Hakkı Oktay Seymen, Muzaffer Sarıyar

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 56-61

SEDANTER KADINLAR VE BEDENSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERDE BEL AĞRISININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

62-65

Devrim Tarakçı, İpek Yeldan, Ayşe Zengin, Anıl Tekeoğlu, Alis Kostanoğlu, Tuğba Kuru, Yıldız Analay Akbaba

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 62-65

TÜRKİYE’DE İSTANBUL’DA BIR TIP FAKÜLTESİNDE TOTAL UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER (TVOCS), KARBON MONOKSİT (CO), KARBON DİOKSİT (CO2) KONSANTRASYONLARI

66-72

M. Sarper Erdoğan, Eray Yurtseven, Ethem Erginöz, Suphi Vehid, Selçuk Köksal, A. Ayhan Yüceokur

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 66-72

DENEYSEL BİR KRİPTORŞİTİZM MODELİNDE HCG TEDAVİSİNİN TESTİKÜLER APOPTOZİS VE FERTİLİTE İNDEKSİ ÜZERİNE ETKİSİ

73-78

Ömer Yılmaz, İlker Akyol, Ufuk Berber, Cüneyt İşeri, Hasan Soydan, Ferhat Ateş, Kadir Baykal

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 73-78

ERGENLİK ÇAĞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINDA AŞIRI AĞIRLIK VE OBEZİTE İÇİN DAVRANIŞSAL RİSK FAKTÖRLERİ

79-83

Said Bodur, Meryem Uguz, Nilay Şahin

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 79-83

FISH YÖNTEMİ İLE MİYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİNİN ARAYÜZEYLERİNDEKİ KROMOZOMAL ANOMALİLERİN SAPTANMASI

84-89

Kürşat Özdilli, Filiz Aydın, Sevgi Kalayoğlu Beşışık, Fatma Oğuz, Sonay Temurhan, Özüm Çako, Halim İşsever

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 84-89

KONGENİTAL EPULİS

90-92

Yunus Feyyat Sakin, Hakan Çankaya, Serdal Uğurlu, Mustafa Kösem

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 90-92

KALÇANIN AVASKÜLER NEKROZU: LOMBER DİSK DEJENERASYONU NEDENİ İLE TANIDA GECİKME

93-94

Meral Kozakçıoğlu, Ayce Atalay

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 93-94

GEMELLA MORBILLORUM KAYNAKLI PERİTONSİLLER APSE

95-97

Abdulkadir Oran, Devrim Dündar, Murat Topdağ, Ahmet Almaç

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 95-97

BİLATERAL TALAMİK GLİOMA: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ

98-100

Fatih Bayraklı, Aydın Sav, Selçuk Peker

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 98-100

PULSE STEROİD İLE BAŞARILI ŞEKİLDE TEDAVİ EDİLEN EPSTEIN-BARR VİRÜS (EBV) İLİŞKİLİ HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOSİTOZİS (HLH)

101-103

Murat Doğan, A. Faik Öner, Hayrettin Temel, Ertan Sal

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 101-103

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ

104-107

Ali Bülbül, Füsun Okan, Yıldız Yıldırmak, İsmail Caymaz, İlknur Balcı, Asiye Nuhoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 104-107

BİR ÇOCUK OLGUDA YILAN ISIRMASI SONRASI GELİŞEN KOMPARTIMAN SENDROMU

108-111

Ayşe Berna Anıl, Murat Anıl, Utku Karaarslan, Alkan Bal, Nejat Aksu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 108-111

BİR ÜNİVERSİTENİN KURULUŞU VE ORD. PROF. DR. M. MUHİTTİN (MUHİDDİN) EREL

113-116

Çağatay Üstün

PORTRE Nobel Med 2010; 6(3): 113-116

VARİS DIŞI ÜST GASTROİNTESTİNAL KANAMA İLE BAŞVURAN OLGULARIN ENDOSKOPİK TEDAVİSİNDE ARGON PLAZMA KOAGÜLASYON YÖNTEMİNİN KULLANIMI: KLİNİK SONUÇLARIMIZ

51-55

Ali Tamer, Esin Korkut, Uğur Korkmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 51-55

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Zeki Boztaş, Ferda Soysal. [HCV-HBV KOİNFEKSİYONLU OLGULARDA VİRAL REPLİKASYON DURUMUNUN KESİTSEL DEĞERLENDİRMESİ VE KOİNFEKSİYONLU OLGULARLA KRONİK HBV İNFEKSİYONLU OLGULARIN HBV REPLİKASYONU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI ]. Nobel Med 2010; 6(3): 34-38, Turkish.
 • Web Style

  Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Zeki Boztaş, Ferda Soysal. [HCV-HBV KOİNFEKSİYONLU OLGULARDA VİRAL REPLİKASYON DURUMUNUN KESİTSEL DEĞERLENDİRMESİ VE KOİNFEKSİYONLU OLGULARLA KRONİK HBV İNFEKSİYONLU OLGULARIN HBV REPLİKASYONU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI ]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Zeki Boztaş, Ferda Soysal. [HCV-HBV KOİNFEKSİYONLU OLGULARDA VİRAL REPLİKASYON DURUMUNUN KESİTSEL DEĞERLENDİRMESİ VE KOİNFEKSİYONLU OLGULARLA KRONİK HBV İNFEKSİYONLU OLGULARIN HBV REPLİKASYONU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI ]. Nobel Med 2010; 6(3): 34-38, Turkish.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Zeki Boztaş, Ferda Soysal. [HCV-HBV KOİNFEKSİYONLU OLGULARDA VİRAL REPLİKASYON DURUMUNUN KESİTSEL DEĞERLENDİRMESİ VE KOİNFEKSİYONLU OLGULARLA KRONİK HBV İNFEKSİYONLU OLGULARIN HBV REPLİKASYONU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI ]. Nobel Med (2010); 6(3): 34-38, [cited Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • Harvard Style

  Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Zeki Boztaş, Ferda Soysal. (2010) [HCV-HBV KOİNFEKSİYONLU OLGULARDA VİRAL REPLİKASYON DURUMUNUN KESİTSEL DEĞERLENDİRMESİ VE KOİNFEKSİYONLU OLGULARLA KRONİK HBV İNFEKSİYONLU OLGULARIN HBV REPLİKASYONU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI ]. Nobel Med, 6(3): 34-38, Turkish.