ARASTIRMA
Nobel Med 2011; 7(3): 60-65

LAMİVUDİNE CEVAPLI HBEAG NEGATİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ UZUN SÜRELİ TAKİP SONUÇLARI

Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Ferda Soysal, Gülhan Eren
ÖZET
Amaç: HBeAg negatif kronik hepatit B hastalarının lamivudin tedavisi sonrası virolojik ve biyokimyasal nüks oranlarını ve nükse etki eden değişkenleri incelemek.

Materyal ve Metod: Bu retrospektif çalışmada değişik sürelerle uygulanmış lamivudin tedavisine virolojik ve biyokimyasal yanıt alınmış HBeAg negatif kronik hepatit B hastaları değerlendirildi. Olguların bazal demografik özellikleri, karaciğer biyopsi bulguları, önceki tedavi öyküleri, tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrası serum HBV DNA ve alanin aminotransferaz seviyeleri ve lamivudin kullanım süreleri kaydedildi. Çalışmanın primer sonlanım noktaları virolojik veya biyokimyasal nüks gelişimiydi.

Bulgular: Çalışmaya 39 hasta alındı (23 erkek ve 16 kadın). Olgularda virolojik nüks kümülatif olasılıkları 3., 6., 12., 24. ve 36. aylarda sırasıyla %61,6, %75,6, %79,1, %79,1 ve %89,6; biyokimyasal nüks kümülatif olasılıkları ise sırasıyla %43,6, %48, %59,5, %59,5 ve %75,7 idi.

Önceden lamivudin ve interferon kombine tedavisi kullanan olgular naiv olgulara göre daha kısa sürede virolojik nüks gösteriyorlardı (sırasıyla 6,67 ve 34,5 ay, p = 0,017). Biyokimyasal nüksü belirleyen bağımsız değişken yoktu.

Sonuçlar: HBeAg negatif kronik Hepatit B infeksiyonunda lamivudin tedavisi sonrası uzun süreli remisyon oranı azdır ve önceden lamivudin kullanımı varlığı virolojik nüks oranlarını artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Lamivudin HBV Uzun süreli takip

EMBRİYOGENEZ VE KARSİNOGENEZ İLİŞKİSİ

05-09

Uzay Görmüş

DERLEME Nobel Med 2011; 7(3): 05-09

GEBELİK VE HEMATOLOJİ

10-17

Mert Küçük, İrfan Yavaşoğlu, Gürhan Kadıköylü, Zahit Bolaman

DERLEME Nobel Med 2011; 7(3): 10-17

ALLERJİK RİNİTTE TAKİP VE SEMPTOM ŞİDDETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE İMPRESYON SİTOLOJİSİ METODU

18-21

Füruzan Döger, Hülya Eyigör, Didem Kozacı, Sema Başak

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 18-21

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK

22-27

Esma Demirhan, Afitap İçağasıoğlu, Esma Öcal Eriman, Canan Gücük Tezel, Hatice Şule Baklacıoğlu, Sema Haliloğlu, Huriye Aras

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 22-27

DİYARBAKIR’DA GÖRÜLEN MENİNGOKOKAL MENENJİT VAKALARI SONRASI NEISSERIA MENINGITIDIS TAŞIYICILIĞININ VE RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

28-35

Neriman Şahiner, Efsun Akbaş, Selin Nar, Berrin Esen

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 28-35

ÇOCUK SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARINDA LATERAL PERKÜTAN İKİ PARALEL K-TELİ İLE OSTEOSENTEZ YETERLİ Mİ?

36-40

Murat Bülbül, Semih Ayanoğlu, Yunus İmren, Sinan Kahraman, Cem Zeki Esenyel, Hakan Gürbüz

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 36-40

PRENATAL FAKTÖRLERİN KÜ&CCEDİL;ÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

41-45

Feyyaz Özdemir, Serkan Özdemir, Murat Topbaş, Bülent Yıldız, Evren Fidan, Halil Kavgacı, Fazıl Aydın

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 41-45

KADINLARIN SERVİKS KANSERİ İÇİN ERKEN TANI TUTUMLARI İLE BENLİK SAYGISI, BEDEN ALGISI VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

46-52

Aysun Babacan Gümüş, Olcay Çam

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 46-52

KONSERVATİF TEDAVİ UYGULANAN PLATO TİBİA KIRIKLARINDA RADYOLOJİK VE FONKSİYONEL SONUÇLAR UYUMLU MUDUR?

53-59

Metin Uzun, Şenol Akman, Faik Seçkin, Erden Ertürer, Murat Bülbül, İrfan Öztürk, İsmail Bülent Özçelik

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 53-59

LAMİVUDİNE CEVAPLI HBEAG NEGATİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ UZUN SÜRELİ TAKİP SONUÇLARI

60-65

Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Ferda Soysal, Gülhan Eren

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 60-65

İSTANBUL’DA BEBEK DOSTU BİR BİRİNCİ BASAMAK MERKEZİNDE TAKİP EDİLEN BEBEKLERIN ERKEN SÜTTEN KESİLME İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

66-71

Serap Yıldırım Çifçili, Tülay Yılmaz Akgün, Mehmet Akman, Pemra Cobek Ünalan, Arzu Uzuner, Sibel Kalaca

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 66-71

SERVİKS KANSERİ İÇİN RİSKİ OLAN KADINLARDA HPV TİPLENDİRMESİ VE HPV SIKLIĞININ RİSK FAKTÖRLERİ VE SERVİKAL SMEARLE İLİŞKİSİ

72-77

Celalettin Eroğlu, Recep Keşli, Mehmet Ali Eryılmaz, Yaşar Ünlü, Oğuzhan Gönenç, Çetin Çelik

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 72-77

ANEMİNİN AKUT KORONER SENDROMLARDA MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ

78-81

Rahşan Gül, Fatma Alibaz Öner, Selen Yurdakul, Mecdi Ergüney

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 78-81

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARDA UYGULANAN SPİNAL ANESTEZİ SIRASINDA İNTRAVENÖZ KETAMİNİN HİPOTANSİYONU ÖNLEME ÜZERİNE ETKİSİ

82-88

Fatih Özkan, Ziya Kaya, Mustafa Süren

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 82-88

ÜREMİK POLİNÖROPATİDE KUTANÖZ SESSİZ PERİYODUN ÖNEMİ

89-94

Seyit Mehmet Kayacan, Barış İşak, Dilek Kayacan, Muharrem Müftüoğlu, Aytaç Karadağ

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 89-94

ÜLSERATİF KOLİTLİ HASTALARDA POZİTİF PATERJİ TESTİ VE CİLT BULGULARININ DAĞILIMI

95-99

Mustafa Güçlü, Murat Gülşen, Hakan Sakallı, Mete Baba

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 95-99

TOTAL PARENTERAL BESLENMENİN YENİDOĞANLARDA ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER VE METABOLİZMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

100-107

Şaduman Dinçer, Müslim Yurtçu, Engin Günel, Adnan Abasıyanık

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 100-107

AKALAZYA VE TİROİD HASTALIĞI: ORTAK ETYOLOJİ YA DA RASTLANTISAL BİRLİKTELİK?

108-110

Gülbanu Erkan, İbrahim Doğan, Salih İnal, Mustafa Cesur, Mehmet Cindoruk, Aylar Poyraz, Selahattin Ünal

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(3): 108-110

GELİŞME GERİLİĞİ İLE GETİRİLEN BİR OLGUDA SUBFALSİN HERNİASYONA NEDEN OLAN ARAKNOİD KİST

111-113

Murat Doğan, Cahide Yılmaz, Lokman Üstyol, Hüseyin Çaksen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(3): 111-113

ERİŞKİNDE ANTERİOR FOSSA KAYNAKLI MATÜR TERATOM

114-116

Hülagü Kaptan, Ömür Kasımcan, Kutay Çakıroğlu, Celal Kılıç

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(3): 114-116

ORTA KONKA PİYOSELİ

117-118

Fatih Bulut

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(3): 117-118

PRİMER OVER GEBELİĞİ

119-120

Ahmet C Çalışkan, Hakan Aytan, Fazlı Demirtürk

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(3): 119-120

BARYUM SÜLFAT ASPİRASYONU: İKİ OLGU

121-122

Hayati Kandiş, Esin Korkut, Özlem Bilir, Semih Korkut

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(3): 121-122

SAMİ ZAN (1921-1984)

123-124

Kevser Karaman, Sibel Cevizci

PORTRE Nobel Med 2011; 7(3): 123-124

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Ferda Soysal, Gülhan Eren. [LAMİVUDİNE CEVAPLI HBEAG NEGATİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ UZUN SÜRELİ TAKİP SONUÇLARI]. Nobel Med 2011; 7(3): 60-65, Turkish.
 • Web Style

  Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Ferda Soysal, Gülhan Eren. [LAMİVUDİNE CEVAPLI HBEAG NEGATİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ UZUN SÜRELİ TAKİP SONUÇLARI]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Ferda Soysal, Gülhan Eren. [LAMİVUDİNE CEVAPLI HBEAG NEGATİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ UZUN SÜRELİ TAKİP SONUÇLARI]. Nobel Med 2011; 7(3): 60-65, Turkish.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Ferda Soysal, Gülhan Eren. [LAMİVUDİNE CEVAPLI HBEAG NEGATİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ UZUN SÜRELİ TAKİP SONUÇLARI]. Nobel Med (2011); 7(3): 60-65, [cited Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • Harvard Style

  Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Ferda Soysal, Gülhan Eren. (2011) [LAMİVUDİNE CEVAPLI HBEAG NEGATİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ UZUN SÜRELİ TAKİP SONUÇLARI]. Nobel Med, 7(3): 60-65, Turkish.