ARASTIRMA
Nobel Med 2019; 15(3): 39-43

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLARININ ANTİBİYOTİK YÖNETİŞİMİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ VE HASTANELERİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONUSUNDAKİ ETKİNLİKLERİ

Haluk Erdoğan, Oğuz Karabay
ÖZET
Amaç: Ülkemizde antibiyotiklerin kullanımında sınırlandırmalar getirilmiş ve bazı antibiyotiklerin kullanımında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı (EHU) onayı zorunlu kılınmıştır. Bu çalışmada EHU’ların antibiyotik kullanımında etkilerini, antibiyotik yönetişimi hakkındaki tutum ve davranışlarını değerlendirmek amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Çalışmada kullanılması için bir anket oluşturulmuştur. Oluşturulan anket formları iki farklı yoldan doldurulmuştur. İlk yol internet ortamında (Google drive uygulaması üzerinden) hazırlanan anket formu Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) üyelerine Mart-Nisan 2017 tarihlerinde elektronik posta üzerinden link ile gönderilmiştir. Diğer yol ise Mayıs 2018 EKMUD Kongresi sırasında anket formu katılımcılara dağıtılarak gönüllü olan EHU’ların cevaplandırmaları istenmiştir. Kongre sırasında doldurulan anket formuna daha önceden WEB üzerinden gönderilen anketi doldurup doldurmadığı ile ilgili bir soru da eklenmiştir. Anket formunun sadece bir kez doldurulmasına izin verilmiştir.

Bulgular: Toplam 231 anket formu çalışmaya dahil edilmiştir. Anketi dolduran EHU’lardan Enfeksiyon

Kontrol Komitesi üyesi olduğunu söyleyenlerin oranı
%69,3 ve bir üniversite hastanesinde çalışanların oranı %64,9 idi. Antibiyotik kullanımında yeterince sorumluluk aldığını düşünenlerin oranı %60,6 idi. Yeterince sorumluluk almadığını düşünenlerin üçte biri EHU onayı gereken ilaçlar reddedildiğinde diğer onay gerektirmeyen antibiyotiklerin kullanıldığını bildirmişlerdir. Bunu hastane eczanesinde EHU onayı olmadan antibiyotiklerin alınması (%22,1) takip etmiştir. Antibiyotik yönetişimi hakkında teorik ve pratik olarak kendisini yeterli bulanların oranı
%47,2 idi. Geliştirilmesi gereken yönü olduğunu düşünenler %50,6 ve kendisini yeterli görmeyenler ise %2,2 idi. Üniversite ve üniversite dışındaki hastanelerde çalışanlara göre veya Enfeksiyon Kontrol Komitesi üyesi olan ve olmayanlara göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Sonuç: EHU’ların antibiyotik yönetişimi hakkında mezuniyet sonrası eğitime gereksinimi olduğu ve antibiyotik yönetişimine ait donanımızın güçlendirilmesi gerektiği düşünüldü. Bu konuda derneklere ve EHU’lara ciddi görev düşmektedir.

BİR YAŞLI HİZMET MERKEZİNE KAYITLI YAŞLILARDA DEPRESİF BELİRTİ, BİLİŞSEL BOZUKLUK DURUMU VE ETKİLİ FAKTÖRLER

05-11

Deniz Aslı Dokuzcan, Zeliha Ferda Özyurda, Tuğba Erguvan Özel Kızıl

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(3): 5-11

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TAKİP EDİLEN AKUT RESPİRATUAR DİSTRESS SENDROMU HASTALARINDA YATIŞ ÖNCESİ KULLANILAN ANTİENFLAMATUVAR İLAÇ VE ASPİRİNİN MORTALİTE VE MORBİDİTEYE ETKİSİ

12-15

Ayça Sultan Şahin, Abdurrahim Derbent, Ece Salihoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(3): 12-15

BENİGN EKLEM HİPERMOBİLİTESİ SENDROMUNDA TEMPOROMANDİBULAR EKLEM SUBLÜKSASYONU İLE EKLEM ARALIĞI VE ARTİKÜLER EMİNENS EĞİMİ ARASI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

16-23

Kübra Törenek Ağırman, Binali Çakur

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(3): 16-23

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRUAL SENDROM VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ

24-32

Leyla Aybüke Uzuner, Derya Yüksel Koçak

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(3): 24-32

OKÜLER PROTEZLERDE KULLANILAN ÖLÇÜ MADDELERİNİN YÜZEY NETLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

33-38

Makbule Heval Şahan, Niler Özdemir Akkuş, Engin Aras

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(3): 33-38

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLARININ ANTİBİYOTİK YÖNETİŞİMİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ VE HASTANELERİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONUSUNDAKİ ETKİNLİKLERİ

39-43

Haluk Erdoğan, Oğuz Karabay

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(3): 39-43

KLİNİK ÖRNEKLERDEN ELDE EDİLEN ACİNETOBACTER BAUMANNİİ İZOLATLARINDA OXA-GENİ ARAŞTIRILMASI VE BU İZOLATLAR ARASINDAKİ KLONAL İLİŞKİ

44-51

Tuğba Kula Atik, Rıza Aytaç Çetinkaya, Mustafa Özyurt, Bülent Atik, Bayhan Bektöre, Burak M. Selek, Ercan Yenilmez, Orhan Baylan

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(3): 44-51

YILLARCA KARANLIKTA KALAN ENSEST

52-57

Fatmagül Aslan1, Zerrin Erkol2

OLGU SUNUMU Nobel Med 2019; 15(3): 52-57

PROF. DR. HALİT ZİYA KONURALP (1904-2005)

58-60

Bedrettin Görgün

PORTRE Nobel Med 2019; 15(3): 58-60

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Haluk Erdoğan, Oğuz Karabay. [ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLARININ ANTİBİYOTİK YÖNETİŞİMİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ VE HASTANELERİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONUSUNDAKİ ETKİNLİKLERİ]. Nobel Med 2019; 15(3): 39-43, Turkish.
 • Web Style

  Haluk Erdoğan, Oğuz Karabay. [ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLARININ ANTİBİYOTİK YÖNETİŞİMİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ VE HASTANELERİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONUSUNDAKİ ETKİNLİKLERİ]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Haluk Erdoğan, Oğuz Karabay. [ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLARININ ANTİBİYOTİK YÖNETİŞİMİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ VE HASTANELERİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONUSUNDAKİ ETKİNLİKLERİ]. Nobel Med 2019; 15(3): 39-43, Turkish.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Haluk Erdoğan, Oğuz Karabay. [ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLARININ ANTİBİYOTİK YÖNETİŞİMİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ VE HASTANELERİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONUSUNDAKİ ETKİNLİKLERİ]. Nobel Med (2019); 15(3): 39-43, [cited Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • Harvard Style

  Haluk Erdoğan, Oğuz Karabay. (2019) [ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLARININ ANTİBİYOTİK YÖNETİŞİMİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ VE HASTANELERİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONUSUNDAKİ ETKİNLİKLERİ]. Nobel Med, 15(3): 39-43, Turkish.