ARASTIRMA
Nobel Med 2010; 6(2): 43-46

TİP 2 DİYABETİK NON-ALKOLİK STEATOHEPATİTİ OLAN HASTALARDA SERUM YÜKSEK DUYARLIKLI CRP DÜZEYLERİ KARACİĞER HASARININ CİDDİYETİNİ GÖSTERMEZ

Gönenç Kocabay, Aysegül Telci, Yıldız Tütüncü, Betül Tiryaki, Sevda Özel, Uğur Çevikbaş, Atilla Ökten, İlhan Satman
ÖZET
Amaç: Non-alkolik steatohepatit (NASH), günümüzde sıklığı giderek artan, obezite, insülin rezistansı ve tip 2 diabetes mellitus ile ilişkilendirilen önemli bir sağlık sorunudur. Non-alkolik steatohepatitin prognozunu öngören klinik veya biyokimyasal belirteç yoktur. Bu nedenle, NASH seyrinde hangi hastaların iyi seyirli, hangilerinin nadir olsa da siroza ilerleyeceğini tahmin etmek mümkün değildir. Yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (hs-CRP), hafif bir inflamasyonda bile yükselen, yaygın olarak kullanılan bir akut faz reaktandır.

Bu çalışmada, tip 2 diyabetik NASH hastalarında karaciğer dokusunda gelişen inflamasyon ile hs-CRP arasındaki ilişki incelendi.

Materyal ve Metod: Çalışmaya, 52 tip 2 diyabetik NASH hastası alındı. NASH tanısı, biyokimyasal test ve ultrasonografik incelemeler ile konuldu. Her hastaya 'true cut' karaciğer biyopsisi yapıldı. Biyopsi materyalleri, Hematoksilen-Eosin ve Mason Trikrom boyamalarından sonra Brunt kriterlerine göre değerlendirildi. Açlık kan glukozu (AKG), alkalen fosfataz (ALP), aspartat ve alanin aminotransferaz (AST ve ALT), laktat dehidrogenaz, gama glutamil transpeptidaz (GGT), hemoglobin A1c (A1c) ve hs-CRP düzeyleri araştırıldı. İnsülin direnci, “Homeostasis Model of Assessmen” (HOMA-IR) formülü ile hesaplandı.

Bulgular: Serum hs-CRP düzeyleri, steatoz derecesi arttıkça yükselme eğiliminde olmasına rağmen, anlamlılık sınırına ulaşmamıştır (3,6±3,4 mg/l hafif grupta, 4,1±2,4 mg/l orta grupta ve 6,0±4,4 mg/l ağır grupta (Kruskal-Wallis varians analiz, p=0,18). Hs-CRP düzeyleri, inflamasyonun ve fibrozun varlığı ile yokluğu karşılaştırıldığında benzerdi (sırasıyla, p=0,20 ve p= 0,29). Hs-CRP; A1c, AKG, ALP, GGT ile pozitif korele iken, AST ile negatif korele bulundu. Yaş ve diyabet süresine göre düzenlemeden sonra aynı korelasyonlar devam etti.

Sonuç: Hs-CRP düzeyleri ile kolestatik karaciğer enzimleri (ALP, GGT) arasındaki pozitif korelasyon, periferik inflamasyon belirteçlerinin fonksiyonel bozukluğu yansıttığını düşündürmektedir. Bununla beraber, hs-CRP düzeyleri, steatoz, inflamasyon veya fibroza ilerlemeyi önceden göstermemektedir.

BENİGN EKLEM HİPERMOBİLİTE SENDROMU TEDAVİSİ

05-08

Bengü Beydağ Odabaşı, Yasemin Turan, Ömer Faruk Şendur

DERLEME Nobel Med 2010; 6(2): 05-08

HEMİFASİYAL SPAZMDA SPAZM AKTİVİTESİNİN DEŞARJ PATERNLERİ: 206 HASTANIN İNCELENMESİ

09-14

Meral Erdemir Kızıltan, Rahşan Şahin, Mehmet Ali Akalın, Nurten Uzun, Feray Karaali Savrun,

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 09-14

GEBELERDE SİGARA KULLANIMININ YENİDOĞANIN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

15-19

Berrin Telatar, Ayça Vitrinel, Serdar Cömert, Ethem Erginöz, Engin Tutkun, Yasemin Akın

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 15-19

İSTANBUL FATİH BÖLGESİNDE MENARŞ YAŞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

20-24

Nurver Turfaner, Selçuk Köksal, Fahri Öçer, Fikret Sipahioğlu, Ayşe Kaypmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 20-24

DANIŞMANLIK VERİLEN BEYİN TÜMÖRLÜ HASTALARIN BAZI BAKIM SONUÇLARI: AĞRI, EPİLEPTİK NÖBET, KONSTİPASYON, İNFEKSİYON, SEVK DURUMLARI

25-31

Arzu Tuna Malak, Alev Dıramalı, Kemal Yücesoy

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 25-31

TRANSPLANTASYON BEKLEYEN DİLATE KARDİYOMİYOPATİLİ HASTALARDA YÜKSEK SERUM BAKIR DÜZEYİNİN MİYOKARD İŞLEVİ ÜZERİNDEKİ MUHTEMEL KÖTÜ ETKİSİ

32-36

Kıvanç Çefle, Erol Erçağ, Serpil Gezertaş, Ayşem Uzer, Şükrü Öztürk, Ayşe Çefle, Şükrü Palandüz, Kerim Güler

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 32-36

AKUT İSKEMİK STROKTA PLAZMA D-DİMER DÜZEYLERİ: MORTALİTE, STROK TİPİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

37-42

Mehmet Üstündağ, Murat Orak, Cahfer Güloğlu, Yusuf Tamam, Mustafa Burak Sayhan

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 37-42

TİP 2 DİYABETİK NON-ALKOLİK STEATOHEPATİTİ OLAN HASTALARDA SERUM YÜKSEK DUYARLIKLI CRP DÜZEYLERİ KARACİĞER HASARININ CİDDİYETİNİ GÖSTERMEZ

43-46

Gönenç Kocabay, Aysegül Telci, Yıldız Tütüncü, Betül Tiryaki, Sevda Özel, Uğur Çevikbaş, Atilla Ökten, İlhan Satman

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 43-46

KBB CERRAHİSİNDE AKUT POSTOPERATİF ANALJEZİDE DEKSKETOPROFEN TROMETAMOLUN ETKİNLİĞİ: PARASETAMOL VE METAMİZOL İLE KARŞILAŞTIRILMASI

47-52

Yücel Karaman, İbrahim Çukurova, Erhan Demirhan, Mustafa Gönüllü, Sermin Altunbaş

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 47-52

HELICOBACTER PYLORI ENFEKSİYONU TEŞHİSİNDE BİR HIZLI ÜREAZ TESTİNİN (HPFAST) HİSTOLOJİK YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI

53-56

Mehmet Polat, Muhammed Saçıkara, Yaşar Nazlıgül, Naim Ata, Güler Kızılca, Heyecan Ökten

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 53-56

İMATİNİBE DİRENÇLİ VEYA ENTOLERANS GÖSTEREN, KROMOZOMAL DEĞİŞİKLİKLERİ OLAN VE OLMAYAN T(9;22) POZİTİF KRONİK MYELOİD LÖSEMİLİ 21 HASTADA NİLOTİNİB’İN ETKİNLİĞİ

57-62

Akif Selim Yavuz, Ömer Celal Elçioğlu, Timur Akpınar, Fulya Coşan, Ali Uçur, Ayşegül Bayrak, Kıvanç Çefle, Şükrü Öztürk, Şükrü Palanduz, Mustafa Nuri Yenerel, Melih Aktan, Meliha Nalçacı

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 57-62

LANGERHANS HÜCRELERİNİN SAĞLIKLI VE İNFLAMATUAR DERİ HASTALIKLI OLGULARDA SAYISAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

63-67

Ece Şahin Akyol, Neşe Lortlar, Suna Ömeroğlu, Pınar Öztaş, M. Tahir Hatiboğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 63-67

ENDOTRAKEAL ASPİRAT VE MİNİ-BAL KÜLTÜRLERİNİN VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ TANISINDAKİ DEĞERİ

68-74

Habip Gedik, Mehmet Yahyaoğlu, Muzaffer Fincancı

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 68-74

ADNEKSİYAL KİTLELERİN AYIRIMINDA CA-125 İÇİN OPTİMUM BİR EŞİK DEĞER BELİRLEYEBİLİR MİYİZ?

75-78

A. Ender Yumru, Murat Bozkurt, Ebru İnci Coşkun

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 75-78

VAN'DA YAŞAYAN SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA İDRARDA KALSİYUM ATILIMI

79-84

Cihangir Akgün, Ertan Sal, Necip Akgül, Avni Kaya, Sinan Akbayram, Mehmet Açıkgöz, Şükrü Arslan

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 79-84

FONKSİYONEL KÖRLÜK: BLEFAROSPAZM

85-89

Gülden Avcı

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 85-89

FİBULA AGENEZİSİ İLE BİRLİKTE KONJENİTAL HİPOTİROİDİ: BİR VAKA SUNUMU

90-92

Murat Doğan, Cahide Yılmaz, Hüseyin Çaksen, Yaşar Cesur, Fuat Akpınar, Ahmet Sami Güven

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 90-92

NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞİN ETİYOLOJİSİNDE NAZOFARİNKS KARSİNOMU

93-96

Mehmet Uluğ, Mustafa Kemal Çelen, Mehmet Faruk Geyik, Recep Tekin, Celal Ayaz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 93-96

REVERSİBL POSTERİOR LÖKOENSEFALOPATİ SENDROMU

97-100

Mesut Okur, Cahide Yılmaz, Avni Kaya, Ahmet Sami Güven, Murat Doğan, Hüseyin Çaksen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 97-100

DİYABETİK NEFROPATİLİ BİR HASTADA KLEBSIELLA OXYTOCA NEDENLİ AMFİZAMATÖZ PYELONEFRİT

101-104

Cemal Bes, Kerem Okutur, Selçuk Şeber, Fatma Paksoy, Fatih Borlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 101-104

TÜRKİYE'DE RADYOLOJİ VE PROF. DR. EMİN FAİK ÜSTÜNEMİN FAİK ÜSTÜN 1922-1973

105-108

Çağatay Üstün

PORTRE Nobel Med 2010; 6(2): 105-108

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Gönenç Kocabay, Aysegül Telci, Yıldız Tütüncü, Betül Tiryaki, Sevda Özel, Uğur Çevikbaş, Atilla Ökten, İlhan Satman. [SERUM HS-CRP LEVELS DO NOT INDICATE THE SEVERITY OF LIVER DAMAGE IN NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS PATIENTS WITH TYPE-2 DIABETES MELLITUS]. Nobel Med 2010; 6(2): 43-46, English.
 • Web Style

  Gönenç Kocabay, Aysegül Telci, Yıldız Tütüncü, Betül Tiryaki, Sevda Özel, Uğur Çevikbaş, Atilla Ökten, İlhan Satman. [SERUM HS-CRP LEVELS DO NOT INDICATE THE SEVERITY OF LIVER DAMAGE IN NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS PATIENTS WITH TYPE-2 DIABETES MELLITUS]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], English.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Gönenç Kocabay, Aysegül Telci, Yıldız Tütüncü, Betül Tiryaki, Sevda Özel, Uğur Çevikbaş, Atilla Ökten, İlhan Satman. [SERUM HS-CRP LEVELS DO NOT INDICATE THE SEVERITY OF LIVER DAMAGE IN NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS PATIENTS WITH TYPE-2 DIABETES MELLITUS]. Nobel Med 2010; 6(2): 43-46, English.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Gönenç Kocabay, Aysegül Telci, Yıldız Tütüncü, Betül Tiryaki, Sevda Özel, Uğur Çevikbaş, Atilla Ökten, İlhan Satman. [SERUM HS-CRP LEVELS DO NOT INDICATE THE SEVERITY OF LIVER DAMAGE IN NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS PATIENTS WITH TYPE-2 DIABETES MELLITUS]. Nobel Med (2010); 6(2): 43-46, [cited Mayıs 24, 2021], English.
 • Harvard Style

  Gönenç Kocabay, Aysegül Telci, Yıldız Tütüncü, Betül Tiryaki, Sevda Özel, Uğur Çevikbaş, Atilla Ökten, İlhan Satman. (2010) [SERUM HS-CRP LEVELS DO NOT INDICATE THE SEVERITY OF LIVER DAMAGE IN NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS PATIENTS WITH TYPE-2 DIABETES MELLITUS]. Nobel Med, 6(2): 43-46, English.