ARASTIRMA
Nobel Med 2012; 8(3): 18-23

HELİCOBACTER PYLORİ İNFEKSİYONUNUN KRONİK HCV İNFEKSİYONLU HASTALARDA TEDAVİYE KALICI VİROLOJİK YANIT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bahadır Ceylan, Hasan Bektaş, Gülhan Eren, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Esra Paşaoğlu, Erol Rüştü Bozkurt
ÖZET
Amaç: Helicobacter pylori pozitifliğinin kronik HCV infeksiyonunun klinik, virolojik ve histolojik özellikleri ve pegile interferon ve ribavirin kombine tedavisine yanıt üzerine etkisini incelemek.

Materyal ve Metod: Bu retrospektif çalışmaya üst gastrointestinal endoskopi ve gastrik mukozal biyopsi yapılmış kronik HCV infeksiyonlu olgular alındı. Helicobacter pylori varlığı gastrik mukozal biyopsi ve histoloji ile belirlendi. Kronik HCV infeksiyonlu olgularda Helicobacter pylori durumu ve bazal parametrelerin pegile interferon ve ribavirinden oluşan kombine tedaviye kalıcı virolojik yanıt üzerindeki etkisi incelendi.

Bulgular: Bu retrospektif çalışmaya 38 kronik HCV infeksiyonlu hasta alındı (18 erkek ve 20 kadın, ortanca yaş 59, alt ve üst sınırlar 33-72). Kalıcı virolojik yanıt 12 hastada (%31) elde edildi. Genotip 1 ve 4 olan kronik HCV infeksiyonlu olgularda kalıcı virolojik yanıt oranı genotip 2 ve 3 olanlardan daha azdı [kalıcı virolojik yanıtlı olgularda HCV genotip 1 ve 4 olanların sayısı 8 (%66,7) ve genotip 2 ve 3 olanların sayısı 4 (%33) idi; kalıcı virolojik yanıt alınmayan olgularda genotip 1 ve 4 olanların sayısı 24 (%100) ve genotip 2 ve 3 olanların sayısı 0 (%0) idi, p=0,008]. Helicobacter pylori pozitif ve negatif olan olgular arasında kalıcı virolojik yanıt oranları açısından fark yoktu [sırasıyla 7 (%23,3) ve 5 (%62,5), p=0,081].

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları her ne kadar istatistiksel anlamlılık sınırında olmasa da Helicobacter pylori varlığının kronik HCV infeksiyonunda tedaviye kalıcı yanıt üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini düşündürmüştür.

PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMU

05-11

Tuğba Kuru, Ayşe Yalıman

DERLEME Nobel Med 2012; 8(3): 05-11

TIP BİLİMLERİNDE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ

12-17

Figen Yardımcı, Zümrüt Başbakkal

DERLEME Nobel Med 2012; 8(3): 12-17

HELİCOBACTER PYLORİ İNFEKSİYONUNUN KRONİK HCV İNFEKSİYONLU HASTALARDA TEDAVİYE KALICI VİROLOJİK YANIT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

18-23

Bahadır Ceylan, Hasan Bektaş, Gülhan Eren, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Esra Paşaoğlu, Erol Rüştü Bozkurt

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 18-23

NOZOKOMİYAL ACİNETOBACTER BAUMANNİİ ENFEKSİYONLARINDA İMİPENEM DİRENCİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

24-31

Mehmet Balcı, Mehmet Bitirgen, Bahar Kandemir, Emel Türk Arıbaş, İbrahim Erayman

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 24-31

TROMBOLİTİK TEDAVİNİN NONİNVAZİV DEĞERLENDİRMESİNDE GLİKOJEN FOSFORİLAZ İZOENZİM BB, TOTAL SİALİK ASİT, OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN PARAMETRELERİN ÖNEMİ

32-39

Zehra Serdar, Aysun Altın, Akın Serdar, Gökhan Bilgili, Elif Emre Doruk

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 32-39

CERRAHİ MÜDAHALE GÖREN HASTALARDA AYDINLATMA VE ONAM FORMLARI YETERLİ Mİ?

40-43

Hüdaverdi Küçüker

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 40-43

İMMUNSÜPRESİF HASTALARDA LATENT TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU TANISINDA TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ İLE QUANTİFERON-TB GIT TESTİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

44-51

Figen Deveci, Nevin İlhan, Teyfik Turgut, Funda Yıldırım, Mehmet Hamdi Muz

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 44-51

İSTANBUL’UN BEŞİKTAŞ İLÇESİ’NDE ÖZEL BİR FİRMADA BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARDA HAYVAN BESLEMENİN PSİKOLOJİK STRES, DÜZENLİ FİZİKSEL EGZERSİZ VE SİGARA İÇME İLE İLİŞKİSİ

52-59

Sibel Cevizci, Ülken Tunga Babaoğlu, Ethem Erginöz, Halim İşsever

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 52-59

ÇOCUKLUK YAŞ GRUBU AKUT GASTROENTERİTLERİNDE ETYOLOJİK AJANLARIN BELİRLENMESİ

60-65

Ahmet Kizirgil, Selahattin Karakoç

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 60-65

DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULMUŞ EKZOJEN ATEŞ, HİPERTERMİ VE BUNA YÖNELİK KULLANILAN BAZI İLAÇLARIN YAVRU RAT BEYNİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

66-75

Mustafa Aydın, Feyza İnceköy Girgin, Nimet Kabakuş, Ahmet Ayar, Halit Canatan, Özgür Bulmuş, Reşat Özercan, Bayram Yılmaz, Yaşar Şen

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 66-75

H-RAS+ (SVR A221A) HÜCRE SERİSİ ÜZERİNE FARNESİLTRANSFERAZ İNHİBİTÖRÜ L-744,832 VE RADYOTERAPİNİN ETKİLERİ

76-80

Feyyaz Özdemir, Halil Kavgacı, Ercüment Ovalı, Mustafa Yılmaz, Bülent Yıldız, Fazıl Aydın

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 76-80

CRT MONİTÖR KULLANIMI SONUCU OLUŞAN RADYASYONUN SIÇAN DOKULARINA ETKİLERİ: C VİTAMİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ

81-86

Sibel Serin Kılıçoğlu, Selçuk Tabak, Aslıhan Avcı, Bülent Kılıçoğlu, Erdinç Devrim, B. İmge Ergüder, Ebru Gürleyik, Salih Celepli, Recep Çetin, İker Durak

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 81-86

KÖTÜ OVER YANITLI HASTALARDA UZUN PROTOKOL İLE MİKRODOZ FLARE UP PROTOKOLÜNÜN IVF-ICSI SONUÇLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

87-90

Mustafa Kara, Kenan Sofuoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 87-90

ARTROSKOPİK DİZ CERRAHİSİNDE İNTRAARTİKÜLER BUPİVAKAİN, FENTANİL, PREDNİZOLONUN TEK DOZ VE BÖLÜNMÜŞ İKİ DOZ UYGULANMASININ ANALJEZİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

91-97

Esra Akdaş Tekin, Namigar Turgut, Aysel Altan, Achmet Ali, Selçuk Cantürk, Çağrı Tekin, Ayşın Ersoy

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 91-97

KOAH’LI OLGULARDA LİKOPENİN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

98-104

Gamze Kırkıl, Mehmet Hamdi Muz, Enver Sancaktar, Dilara Kaman, Kazım Şahin, Ömer Küçük

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 98-104

HMG COA REDÜKTAZIN STATİN BAĞLANMA BÖLGESİ İLE TAT ALGILAMAYLA İLİŞKİLİ PROTEİNLER ARASINDAKİ AMİNO ASİT BENZERLİĞİ: STATİNE BAĞLI TAT BOZUKLUKLARI İÇİN OLASI BİR MEKANİZMA

105-107

Mutlu Vural, Abdullah Olgun

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 105-107

BARTONELLA HENSELAE TARAFINDAN UYARILAN ANJİOGENEZİN, İN VİVO MODEL OLARAK YUMURTA AÇIĞINDA, KABUKSUZ TAVUK EMBRİYOSU KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE, KORYOALLANTOİK MEMBRANDA GÖSTERİLMESİ

108-112

Çağrı Ergin, A. Çevik Tufan, Cansev Yılmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 108-112

ÇOCUKLARDA OTİZME EŞLİK EDEN NÖROLOJİK SORUNLAR

113-120

Sema Saltık, Şaziye Senem Başgül

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 113-120

BİR OLGU NEDENİYLE YÜKSEK JUGULER BULBUSUN EŞLİK ETTİĞİ VESTİBÜLER SCHWANNOMA

121-123

Refik Çaylan, Devrim Bektaş, Ahmet Ural, Osman Bahadır

OLGU SUNUMU Nobel Med 2012; 8(3): 121-123

TRUNKUS BİKAROTİKUS VE ABERAN SAĞ SUBKLAVİAN ARTER İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN HER İKİ VERTEBRAL ARTER ORİJİN ANOMALİSİ

124-126

Sedat Alpaslan Tuncel, Bekir Çağlı, Ersin Şengül, Ercüment Ünlü

OLGU SUNUMU Nobel Med 2012; 8(3): 124-126

MEME BAŞI ADENOMU VE REKONSTRÜKSİYONU

127-129

Emel Canbay, Fatih Aydoğan, Semih Bağhaki, Şennur İlvan, Ertuğrul Gazioğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2012; 8(3): 127-129

TÜRKİYE’DE CERRAHİ VE RADYOLOJİ ALANLARININ TANINMIŞ İSMİ, İLK TÜRKÇE BEYİN CERRAHİSİ KİTABININ YAZARI, ATATÜRK’ÜN HEKİMİ (1884-1955) ORD. PROF. DR. MİM KEMAL ÖKE

130-132

Bilge Çınar, Gaye Şahinbaş Erginöz

PORTRE Nobel Med 2012; 8(3): 130-132

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Bahadır Ceylan, Hasan Bektaş, Gülhan Eren, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Esra Paşaoğlu, Erol Rüştü Bozkurt. [HELİCOBACTER PYLORİ İNFEKSİYONUNUN KRONİK HCV İNFEKSİYONLU HASTALARDA TEDAVİYE KALICI VİROLOJİK YANIT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]. Nobel Med 2012; 8(3): 18-23, Turkish.
 • Web Style

  Bahadır Ceylan, Hasan Bektaş, Gülhan Eren, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Esra Paşaoğlu, Erol Rüştü Bozkurt. [HELİCOBACTER PYLORİ İNFEKSİYONUNUN KRONİK HCV İNFEKSİYONLU HASTALARDA TEDAVİYE KALICI VİROLOJİK YANIT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Bahadır Ceylan, Hasan Bektaş, Gülhan Eren, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Esra Paşaoğlu, Erol Rüştü Bozkurt. [HELİCOBACTER PYLORİ İNFEKSİYONUNUN KRONİK HCV İNFEKSİYONLU HASTALARDA TEDAVİYE KALICI VİROLOJİK YANIT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]. Nobel Med 2012; 8(3): 18-23, Turkish.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Bahadır Ceylan, Hasan Bektaş, Gülhan Eren, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Esra Paşaoğlu, Erol Rüştü Bozkurt. [HELİCOBACTER PYLORİ İNFEKSİYONUNUN KRONİK HCV İNFEKSİYONLU HASTALARDA TEDAVİYE KALICI VİROLOJİK YANIT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]. Nobel Med (2012); 8(3): 18-23, [cited Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • Harvard Style

  Bahadır Ceylan, Hasan Bektaş, Gülhan Eren, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Esra Paşaoğlu, Erol Rüştü Bozkurt. (2012) [HELİCOBACTER PYLORİ İNFEKSİYONUNUN KRONİK HCV İNFEKSİYONLU HASTALARDA TEDAVİYE KALICI VİROLOJİK YANIT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ]. Nobel Med, 8(3): 18-23, Turkish.