ARASTIRMA
Nobel Med 2015; 11(1): 87-91

SOLUBL ÜROKİNAZ PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR RESEPTÖRÜ’NÜN AKUT BRUSELLOZLU HASTALARDAKİ ÖNEMİ

Nazlım Aktuğ Demir, Hatice Türk Dağı, Duygu Fındık, Şua Sümer, Onur Ural, Servet Kölgelier
ÖZET
Amaç: Bruselloz özellikle Akdeniz ülkelerinde sık görülen zoonotik bir enfeksiyon hastalığıdır. Akut brusellozda inflamatuvar belirteçlerlerde artış izlenir. Klinik pratikte en sık kullanılan biyokimyasal belirteç C-reaktif proteindir (CRP). Son zamanlarda solubl ürokinaz tip plazminojen aktivatör reseptörü (suPAR) ilgi çekici bir biyomarker olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, akut brusellozis tanısı alan hastalarda enfeksiyon hastalığı göstergesi olarak suPAR düzeyleri ile CRP düzeyleri arasındaki korelasyonu değerlendirmektir.

Materyal ve Metot: Bu çalışma 125 akut brusellozis hastası ve 50 sağlıklı gönüllüde yapıldı. Hastalardan tedavi öncesi kan örnekleri alındı. suPAR düzeyleri ELISA kullanılarak ve CRP düzeyleri nefelometrik olarak ölçüldü.
Bulgular: suPAR düzeyleri ile CRP, alanin amino-transferaz (ALT) ve aspartat aminotransferaz (AST) arasında pozitif korelasyon vardı (sırasıyla, p=0,045, 0,039, 0,040). Hasta ve kontrol grubu karşılaştırıldığında CRP ve suPAR düzeyleri kontrol grubundan anlamlı düzeyde yüksekti (sırasıyla, p=0,001, 0,001). Kan kültüründe üreme 14 (%11,2) hastada saptandı. Kan kültüründe üremesi olan ve olmayan hastalar arasında anlamlı bir fark yoktu (p=0,117). suPAR için yapılan ROC eğrisi analizinde eğri altında kalan alan %93,6 idi (p=0,001). ROC eğrisine göre brusella için suPAR’ın sınır değeri 3,85 ng/mL olarak alındığında sensitivite %84,8 spesifite %86,0 olarak hesaplandı.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları suPAR’ın CRP gibi akut brusellozda umut verici bir belirteç olduğunu düşündürmektedir.

İŞLEVSELLİK, ENGELLİLİK VE SAĞLIĞIN ULUSLARARASI SINIFLANDIRMASI BAKIŞ AÇISIYLA OBEZİTE

05-13

Sina Esmaeilzadeh, Merih Akpınar, Aydan Oral

DERLEME Nobel Med 2015; 11(1): 05-13

GEBELİKTE İLAÇ MARUZİYETİ SONRASINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ, RİSK İLETİŞİMİ VE PERİNATAL DEĞERLENDİRME

14-21

Yusuf Cem Kaplan, Sefa Kelekçi, Ömer Demir

DERLEME Nobel Med 2015; 11(1): 14-21

ÇÖLYAK HASTALARINDA BAĞIRSAK EPİTEL HÜCRELERİNDE VE LENFOSİTLERDE GENOTOKSİSİTENİN ARAŞTIRILMASI

22-26

Özlem Yüce, Ayhan Gazi Kalaycı, Ali Okuyucu, Gönül Caltepe, Abdulkerim Bedir

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 22-26

FİBROMİYALJİ OLGULARINDA AİLE İÇİ FİZİKSEL ŞİDDETIN AĞRI ŞİDDETİ, DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ

27-32

Ürün Özer, Esra Selimoğlu, Engin Badur, Ersin Uygun, Çağatay Karşıdağ

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 27-32

GEBELİKTE KALÇA AĞRISI

33-36

Metin Uzun , Ercan Baştu, Burak Beksaç, Adnan Kara, Müjdat Adaş

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 33-36

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI ACİL SERVİSLERİNE İNTİHAR GİRİŞİMİ NEDENİYLE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

37-42

Binali Çatak, Can Öner, Sevgi Baştürk, Oya Karaali, İrfan Oğuz, Resul Özbek

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 37-42

HİPERTANSİYONLU GERİATRİK HASTALARDA İNTRAOPERATİF ORTALAMA KAN BASINCININ POSTOPERATİF KOGNİTİF FONKSİYONA ETKİSİ

43-48

Pınar Özlülerden, Seher İlhan, İbrahim Öztürk, Hakan Erbay

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 43-48

İSTANBUL’DAKİ ASI İNTİHARLARININ MEVSİMSEL ETKİLERİNİN CİNSİYET, YAŞ, LOKALİZASYON VE ASI MATERYALİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 1979-2012

49-54

Bahadır Kumral, Şafak Taktak, Ayla Ünsal, Taşkın Özdeş, Yalçın Büyük, Rıfat O. Özdemirel

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 49-54

ETİK SORUN ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

55-63

Engin Kurt, Ahmet Keser, Yunus Gökmen

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 55-63

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN GEBELERDE MARUZ KALINAN ŞİDDET SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

64-70

Filiz Bolu, Atilla Senih Mayda, Muammer Yılmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 64-70

SAĞLIKLI YENİDOĞAN BEBEKLERDE DOĞUMDAN SONRAKİ İLK BEŞ DAKİKADA NABIZ OKSİMETRE VE SEREBRAL OKSİMETRE DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

71-75

Gökmen A. Taşkın, Avni Kaya, Ertan Sal, Lokman Üstyol, Erdal Peker, Oğuz Tuncer, Ercan Kırımi

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 71-75

PEDİATRİK VERNAL KERATOKONJONKTİVİT TEDAVİSİNDE %0,5 LOTEPREDNOL ETABONAT İLE %0,1 FLOROMETOLON ASETAT’IN ETKİNLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

76-82

Mustafa Eliaçık, Fırat Erdoğan, Hüseyin Bayramlar, Sevil Karaman, Gökhan Gülkılık

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 76-82

POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZLU HASTALARDA SERUM TOTAL OKSİDATİF VE ANTİOKSIDAN DURUMU

83-86

Ercan Madenci, Şükrü Güçbey, İrfan Koca, Erhan İbas, Hülya Çiçek

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 83-86

SOLUBL ÜROKİNAZ PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR RESEPTÖRÜ’NÜN AKUT BRUSELLOZLU HASTALARDAKİ ÖNEMİ

87-91

Nazlım Aktuğ Demir, Hatice Türk Dağı, Duygu Fındık, Şua Sümer, Onur Ural, Servet Kölgelier

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 87-91

GERİATRİK BİR HASTADA LESER- TRELAT İŞARETİ İLE BİRLİKTE MEME KANSERİ

92-93

Pınar Yıldız, Hayrettin Dizen, Mustafa Yıldız, Ahmet Volkan Yıldırım

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(1): 92-93

OPİOİD TEDAVİSİ ALTINDAKİ BİR KANSER HASTASINDA GÖRÜLEN PİTUİTAR ADRENAL YETERSİZLİK OLGUSU

94-96

Fatma Avcı Merdin, Alparslan Merdin, Melek Karakurt Eryılmaz, Safiye Arık, Şeyda Gündüz, Hasan Şenol Coşkun, Hasan Altunbaş

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(1): 94-96

SİLDENAFİL İLE İLİŞKİLİ KOROİDAL NEOVASKÜLER MEMBRAN

97-99

Harun Çakmak, Sema Oruç Dündar, Tolga Kocatürk

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(1): 97-99

İLK KADIN DOKTORUMUZ SAFİYE ALİ

100-102

Doç. Dr. İnci Hot

PORTRE Nobel Med 2015; 11(1): 100-102
 • Pubmed Style

  Nazlım Aktuğ Demir, Hatice Türk Dağı, Duygu Fındık, Şua Sümer, Onur Ural, Servet Kölgelier. [THE IMPORTANCE OF SOLUBLE UROKINASE PLASMINOGEN ACTIVATOR RECEPTOR IN PATIENTS WITH ACUTE BRUCELLOSIS]. Nobel Med 2015; 11(1): 87-91, English.
 • Web Style

  Nazlım Aktuğ Demir, Hatice Türk Dağı, Duygu Fındık, Şua Sümer, Onur Ural, Servet Kölgelier. [THE IMPORTANCE OF SOLUBLE UROKINASE PLASMINOGEN ACTIVATOR RECEPTOR IN PATIENTS WITH ACUTE BRUCELLOSIS]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], English.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Nazlım Aktuğ Demir, Hatice Türk Dağı, Duygu Fındık, Şua Sümer, Onur Ural, Servet Kölgelier. [THE IMPORTANCE OF SOLUBLE UROKINASE PLASMINOGEN ACTIVATOR RECEPTOR IN PATIENTS WITH ACUTE BRUCELLOSIS]. Nobel Med 2015; 11(1): 87-91, English.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Nazlım Aktuğ Demir, Hatice Türk Dağı, Duygu Fındık, Şua Sümer, Onur Ural, Servet Kölgelier. [THE IMPORTANCE OF SOLUBLE UROKINASE PLASMINOGEN ACTIVATOR RECEPTOR IN PATIENTS WITH ACUTE BRUCELLOSIS]. Nobel Med (2015); 11(1): 87-91, [cited Mayıs 24, 2021], English.
 • Harvard Style

  Nazlım Aktuğ Demir, Hatice Türk Dağı, Duygu Fındık, Şua Sümer, Onur Ural, Servet Kölgelier. (2015) [THE IMPORTANCE OF SOLUBLE UROKINASE PLASMINOGEN ACTIVATOR RECEPTOR IN PATIENTS WITH ACUTE BRUCELLOSIS]. Nobel Med, 11(1): 87-91, English.