DERLEME
Nobel Med 2019; 15(2): 5-16

ENTEROKOK ENFEKSİYONLARINDA İMMÜNOPATOGENEZ VE VİRÜLANS FAKTÖRLERİ

Orhan Baylan
ÖZET
Yakın zamana kadar virülansı düşük mikroorganizmalar olarak kabul edilen ve normal insan kommensalleri olan enterokoklar, artık fırsatçı patojenler olarak kabul edilmekte ve özellikle bağışıklık yetmezliği bulunan şahıslarda ciddi ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlara neden olabilmektedirler. Enterokoklar, birçok antimikrobiyal ajana karşı doğal veya kazanılmış direnç göstermeleri nedeniyle son yıllarda hastane kaynaklı enfeksiyon etkenleri arasında üst sıralara yükselmişlerdir. Enterokokların sıklıkla hastane ortamlarında cansız yüzeylerde uzun süre hayatta kalmalarını ve yatarak tedavi gören hastalarda kolonize olabilmelerini sağlayan birçok özgül ve önemli özelliğe sahip oldukları yönünde gittikçe artan kanıtlar vardır. Bu özellikler, organizmaların çoklu ilaç direncini ve virülans faktörlerini kolaylıkla kazanımına bağlanmıştır. Enterokoklar arasında Enterococcus faecalis ve E.faecium, tıbbi olarak en önemli enterokoklar olup olguların
%80-90’ında etken izolat E.faecalis’tir. Klinik enterokok izolatlarının virülans faktörleri hakkında

halen bilinmeyen birçok yön bulunmaktadır. Son zamanlarda dünyanın her yerinde nozokomiyal enterokoksuşlarındaartançokluilaçdirenci, özellikle virülans faktörleri olmak üzere enterokokların daha fazla araştırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu derlemede, bakterilerin ekzojen kazanımı, enterokoklar arasında genetik elemanların aktarımı, enterokok enfeksiyonlarına karşı kazanılmış konak bağışıklık yanıtı, virülans genlerinin ekspresyonu, enterokokların konak bağışıklık sisteminden kaçış mekanizmaları ve enterokokların immünopatogenezinde önemli virülans faktörleri tartışılmıştır. Enterokokların virülans faktörlerinin ve konak bağışıklık yanıtının daha iyi anlaşılması, yeni tedavi ve profilaktik yaklaşımların gelişimine neden olabilir. Enterokokların insan mikrobiyotası içerisinde kommensal olarak varlığının ve non- enfeksiyöz davranışının desteklenmesi, enterokok enfeksiyonlarının etkin şekilde önlenmesi ve tedavisi için yeni bir strateji olarak görülebilir.

ENTEROKOK ENFEKSİYONLARINDA İMMÜNOPATOGENEZ VE VİRÜLANS FAKTÖRLERİ

05-16

Orhan Baylan

DERLEME Nobel Med 2019; 15(2): 5-16

PUBERTE NÖROENDOKRİNOLOJİSİ VE GONADOTROPİN SALGILATICI HORMON NÖRONLARI

17-24

Ahmet Yardımcı, Haluk Keleştimur

DERLEME Nobel Med 2019; 15(2): 17-24

ÇANAKKALE İLİ ÇAN VE BAYRAMİÇ İLÇELERİNDE YAŞAYAN KADINLARDA KAN VE SAÇ KURŞUN VE ARSENİK DÜZEYLERİNİN JEOLOJİK VE ANTROPOJENİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ

25-34

Alper Baba, Orhan Gündüz, Coşkun Bakar, Serdar Sülün, Dilşad Save

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(2): 25-34

DENTAL HASTALARDA FASİYAL SUPRAMANDİBULAR LENF NODLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE İNCELENMESİ

35-39

Fatma Çağlayan, Ali Ocak, M. Akif Sümbüllü

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(2): 35-39

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 2010-2016 YILLARI ARASINDA İZOLE EDİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS SUŞLARININ BİRİNCİ BASAMAK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIK DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

40-46

Mehmet Burak Selek, Orhan Baylan, Levent Görenek

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(2): 40-46

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI

47-56

Aysun Yeşiltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(2): 47-56

YATAKBAŞI PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ; GRİGGS’ FORCEPS, PERCUTWIST VE CIAGLIA DİLATASYONEL TRAKEOSTOMİ YÖNTEMLERİNİN RETROSPEKTİF KARŞILAŞTIRILMASI

57-62

Ülkü Aygen Türkmen, Döndü Genç Moralar, Ayşın Ersoy, Mensure Çakırgöz, Erdinç Denizli, Deniz Kara

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(2): 57-62

PROF. DR. BÜLENT TARCAN (1914-1991)

63-65

Yavuz Aras , Ali Nail İzgi

PORTRE Nobel Med 2019; 15(2): 63-65

ADMA DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜMÜNDEKİ LABORATUVAR HATALARI

66

Mehmet Kalaycı, Hatice Kalaycı, Hakan Ayyıldız

EDİTORYAL Nobel Med 2019; 15(2): 66

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Orhan Baylan. [ENTEROKOK ENFEKSİYONLARINDA İMMÜNOPATOGENEZ VE VİRÜLANS FAKTÖRLERİ]. Nobel Med 2019; 15(2): 5-16, Turkish.
 • Web Style

  Orhan Baylan. [ENTEROKOK ENFEKSİYONLARINDA İMMÜNOPATOGENEZ VE VİRÜLANS FAKTÖRLERİ]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Orhan Baylan. [ENTEROKOK ENFEKSİYONLARINDA İMMÜNOPATOGENEZ VE VİRÜLANS FAKTÖRLERİ]. Nobel Med 2019; 15(2): 5-16, Turkish.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Orhan Baylan. [ENTEROKOK ENFEKSİYONLARINDA İMMÜNOPATOGENEZ VE VİRÜLANS FAKTÖRLERİ]. Nobel Med (2019); 15(2): 5-16, [cited Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • Harvard Style

  Orhan Baylan. (2019) [ENTEROKOK ENFEKSİYONLARINDA İMMÜNOPATOGENEZ VE VİRÜLANS FAKTÖRLERİ]. Nobel Med, 15(2): 5-16, Turkish.