ARASTIRMA
Nobel Med 2020; 16(3): 29-34

MEDİKAL ONKOLOJİ HASTALARINDA HEPATİT B SEROPREVELANSI

Süreyya Gül Yurtsever, Selçuk Kaya, Tamer Arkalı, Tuba Müderris, Pelin Günaydın, Yüksel Küçükzeybek
ÖZET
Amaç: Kanser hastalarına uygulanan kemoterapi Hepatit B Virüs reaktivasyonuna (HBVr) neden olabilmektedir. Klinik rehberlerin çoğu kemoterapi öncesi Hepatit B enfeksiyonu açısından tarama testi önermektedir. Bu çalışmada; hastanemizde takip edilen ve kemoterapi alan hastalarda kemoterapi öncesi hastane bilgisayar veri tabanından retrospektif olarak Hepatit B seroprevelansının belirlenmesi, anti-HBs negatifliği olan hastaların aşılanıp aşılanmadığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Bu çalışmaya Eylül 2013 - Eylül 2017 tarihleri arasında hastanemizin Medikal Onkoloji polikliniğinde tanı ve tedavi alarak takip edilen 1310 hastadan solid organ malignitesi nedeniyle kemoterapi alan 615 hasta dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri ve laboratuvar sonuçları hastane bilgisayar veri tabanında retrospektif olarak tarandı. Hastaların HBsAg, anti-HBs, anti HBc total ELISA, HBV DNA düzeyleri ile tarandı.

Bulgular: Kemoterapi alan 615 hastanın 353’ünün (%57,4) kadın, 262’sinin (%42,6) erkek olduğu, yaş ortalaması 58,50±13.7 (19-95) olduğu tespit edildi. Hastalarımızda HBsAg pozitifliği 28 hastada (%5), anti-HBs pozitifliği 409 hastada (%66,5), anti-HBs negatifliği 206 hastada (%33,5), anti HBc total pozitifliği 195 hastada (%31,7) oranında bulundu. Çalışmamızda 16 hastada HBV DNA pozitifliği tespit edildi.

Sonuç: Solid organ malignitesi nedeniyle kemoterapi alan hastalar HBVr, karaciğer yetmezliği, kemoterapiye ara verme gibi risk faktörleri de göz önüne alınarak HBV enfeksiyonu açısından taranmalı, anti-HBs negatif olgularda aşılama yapılmalıdır.

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Süreyya Gül Yurtsever, Selçuk Kaya, Tamer Arkalı, Tuba Müderris, Pelin Günaydın, Yüksel Küçükzeybek. [MEDİKAL ONKOLOJİ HASTALARINDA HEPATİT B SEROPREVELANSI]. Nobel Med 2020; 16(3): 29-34, Turkish.
 • Web Style

  Süreyya Gül Yurtsever, Selçuk Kaya, Tamer Arkalı, Tuba Müderris, Pelin Günaydın, Yüksel Küçükzeybek. [MEDİKAL ONKOLOJİ HASTALARINDA HEPATİT B SEROPREVELANSI]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Süreyya Gül Yurtsever, Selçuk Kaya, Tamer Arkalı, Tuba Müderris, Pelin Günaydın, Yüksel Küçükzeybek. [MEDİKAL ONKOLOJİ HASTALARINDA HEPATİT B SEROPREVELANSI]. Nobel Med 2020; 16(3): 29-34, Turkish.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Süreyya Gül Yurtsever, Selçuk Kaya, Tamer Arkalı, Tuba Müderris, Pelin Günaydın, Yüksel Küçükzeybek. [MEDİKAL ONKOLOJİ HASTALARINDA HEPATİT B SEROPREVELANSI]. Nobel Med (2020); 16(3): 29-34, [cited Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • Harvard Style

  Süreyya Gül Yurtsever, Selçuk Kaya, Tamer Arkalı, Tuba Müderris, Pelin Günaydın, Yüksel Küçükzeybek. (2020) [MEDİKAL ONKOLOJİ HASTALARINDA HEPATİT B SEROPREVELANSI]. Nobel Med, 16(3): 29-34, Turkish.