Arama Sonuçları

Arama Sonuçları

NAİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ BİR YILLIK 245 MG/GÜN TENOFOVİR DİSOPROKSİL FUMARATE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

57-62

Nazlım Aktuğ Demir, Servet Kölgelier, Lütfi Saltuk Demir, Şua Sümer, Nebahat Dikici, Serap Özçimen, Ahmet Çağkan İnkaya

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 57-62

MİYASTENİK KRİZ GÜNCEL TANI VE TEDAVİ

04-11

Sultan Tarlacı

DERLEME Nobel Med 2007; 3(2): 04-11

HÜCRE ADEZYON MOLEKÜLLERİ

04-10

M. Hakan Terekeci, Burak Şahan, Cihan Top

DERLEME Nobel Med 2008; 4(1): 04-10

HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN GIDA ANALİZLERİNİN ÖNEMİ

07-14

Fadime Gül, Ayşe Emel Önal

DERLEME Nobel Med 2008; 4(3): 07-14

ÇUKUROVA BÖLGESİ’NDEKİ ÇOCUKLUK ÇAĞI ZEHİRLENME OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

35-44

Hayri Levent Yılmaz, Turan Derme, Dinçer Yıldızdaş, Emre Alhan

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 35-44

PSİKİYATRİK TEDAVİLERLE GELİŞEN METABOLİK BOZUKLUKLAR VE TEDAVİSİNDE DİYETETİK YAKLAŞIMIN ÖNEMİ

36-44

Aliye Özenoğlu, Serdal Uğurlu, Günay Can, Engin Eker, Funda Elmacıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 36-44

FİBULA AGENEZİSİ İLE BİRLİKTE KONJENİTAL HİPOTİROİDİ: BİR VAKA SUNUMU

90-92

Murat Doğan, Cahide Yılmaz, Hüseyin Çaksen, Yaşar Cesur, Fuat Akpınar, Ahmet Sami Güven

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 90-92

TOTAL PARENTERAL BESLENMENİN YENİDOĞANLARDA ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER VE METABOLİZMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

100-107

Şaduman Dinçer, Müslim Yurtçu, Engin Günel, Adnan Abasıyanık

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 100-107

BİR RENAL OSTEODİSTROFİ HASTASINDA SERUM FOSFATININ TC-99M PERTEKNETAT İLE İN VİVO BAĞLANMASI

107-109

Aynur Özen, Ayşe Aktaş, İrfan Serdar Arda, İbrahim Ötgün, Beyza Kocabaş, Murat Aras

OLGU SUNUMU Nobel Med 2012; 8(1): 107-109

ONKOJENİK OSTEOMALASİ

05-09

Berrin Hüner, Mehmet Hayri Özgüzel

DERLEME Nobel Med 2012; 8(2): 05-09

AKUT KORONER SENDROMUN ERKEN TANISINDA GLİKOJEN FOSFORİLAZ İZOENZİM BB

65-72

Zehra Serdar, Aysun Altın, Akın Serdar, Gökhan Bilgili, Emre Sarandöl, Elif Emre Doğruk, Erol Armağan, Güven Özkaya

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 65-72

TROMBOLİTİK TEDAVİNİN NONİNVAZİV DEĞERLENDİRMESİNDE GLİKOJEN FOSFORİLAZ İZOENZİM BB, TOTAL SİALİK ASİT, OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN PARAMETRELERİN ÖNEMİ

32-39

Zehra Serdar, Aysun Altın, Akın Serdar, Gökhan Bilgili, Elif Emre Doruk

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 32-39

TAŞ OLUŞUMU VE HİPERKALSİÜRİDE AKTİF D VİTAMİNİNİN ROLÜ

88-91

Dilek Yılmaz, Ferah Sönmez, Çiğdem Yenisey, İlknur Girişgen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 88-91

MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU PATOFİZYOLOJİSİNDE SON GÖRÜŞLER

05-11

Saliha Yeter Amasyalı, Demirhan Dıraçoğlu

DERLEME Nobel Med 2014; 10(2): 5-11

YENİDOĞANDA HİPOKALSEMİYE BAĞLI DİLATE KARDİYOMYOPATİ OLGUSU

72-73

İbrahim Caner, Haşim Olgun, İsmail Küçükaslan, Abdullah Erdil, Ayhan Taştekin, Naci Ceviz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 72-73

POST-TRAVMATİK PUNKTAT DİJİTAL KALSİNOSİS KUTİS SİRKÜMSKRİPTA

92-96

Betül Taş, Dilek Bıyık Özkaya, Banu Taşkın, Mehmet Öncü, Mehmet Sar

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(3): 92-96

İLERİ OSTEOPOROZU OLAN KADIN HASTALARDA TERİPARATİD TEDAVİSİNİN AĞRI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

74-79

Bengi Öz, Güzide Gonca Örük, Hikmet Koçyiğit

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 74-79

MİYELOPROLİFERATİF NEOPLAZMLARA MOLEKÜLER GENETİK YAKLAŞIM

12-21

Gurbet Doğru, Mustafa Ertan Ay, Kenan Çevik, Özlem İzci Ay

DERLEME Nobel Med 2017; 13(2): 12-21

ALZHEİMER HASTALIĞINDA DENEYSEL HAYVAN MODELLERİ

05-13

Hatice Kübra Elçioğlu, Gizem Yılmaz, Birkan İlhan, Mehmet Akif Karan

DERLEME Nobel Med 2018; 14(1): 5-13

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİDE p53 YOLAĞINDAKİ GENLERİN HASTALIĞIN PROGNOZUNA OLAN ETKİSİ

05-16

Gözde Öztan, Şükrü Palanduz, Kıvanç Çefle

DERLEME Nobel Med 2018; 14(2): 5-16

RELAKSİNİN KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

05-14

Melike Nur Akbaş

DERLEME Nobel Med 2019; 15(1): 5-14