ARASTIRMA
Nobel Med 2009; 5(S1): 49-55

VAN YÖRESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDENİ İLE İNCELENEN OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Cihangir Akgün, Avni Kaya, Bülent Ataş, Ertan Sal, Oğuz Tuncer, Şükrü Arslan
ÖZET
Amaç: Bu çalışmayla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı tarafından idrar yolu enfeksiyonu (İYE) nedeniyle izlenmekte olan 1490 vakada etken patojenlerin ve hazırlayıcı faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: Hastanemizde İYE nedeniyle izlenmekte olan çocuklarda retrospektif olarak yapılan dosya taramasında bölgenin 8 yıllık hasta grubu incelenmiştir. Yaş aralığı 1 gün-204 ay arasında değişen 1490 çocuk çalışmaya alındı.
Bulgular: İYE etkenleri ve dağılımları değerlendirildiğinde toplam 2897 üreme saptanırken, İYE etkenleri sıklık sırasına göre şöyleydi; Escherichia coli, Klebsiella spp, Proteus spp, koagülaz negatif Stafilococcus spp, Enterobakter spp, Stafilococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus spp ve diğerleri. İYE ile birlikte özellikle; gastroenterit, malnütrisyon, fimozis, mesane disfonksiyonu, mental-motor gerilik, üriner sistem taş hastalığı, enürezis noktürna, hiperkalsiüri, kabızlık, nörojen mesane, febril konvülziyon, uzamış sarılık dikkat çekiciydi. Vakalarımızın %14.3’ünün tekrarlayıcı (rekürren) enfeksiyon geçirdiği saptandı.
Tartışma: Olgularımızda yenidoğan dönemi dışında kız vaka üstünlüğünün varlığı saptandı. Ancak bu üstünlük 3-5 kat olmayıp, 1.34 kat idi. Çalışmamızda İYE etkeni olarak tüm yaş gruplarında litarütürle uyumlu olarak gram negatif bakteriler saptandı. Veziko-üretral reflü (VUR) açısından benzer çalışmalarla kıyaslandığında II. ve III. derece VUR görülme oranları benzer bulunurken, I. derece VUR oranımız daha azdı. Saptanan böbreklerdeki skar oranı literatüre benzemekle birlikte olgularımızda daha fazlaydı. İYE geçirenlerin ortalama %0.07-0.2’sinde kronik böbrek yetersizliği (KBY) gelişmektedir. Olgularımızın 26 (%1.7) sında KBY gelişti. Bu yüksek oran bölgemizde İYE’ye bağlı KBY’nin ciddi bir morbidite ve mortalite nedeni olduğunu göstermektedir.
Sonuç: Bu çalışmayla İYE açısından Türkiye’nin özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük çeşitli bölgelerini kapsayan araştırmalara gereksinim olduğu sonucuna varılmıştır.

ÇOCUK CERRAHİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B VE HEPATİT C SEROPREVALANSI

04-09

Cemal Üstün, Erol Basuguy, Uğur Deveci

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 04-09

İSHAL ŞİKAYETİ OLAN VE OLMAYAN ONKOLOJİ HASTALARININ GAİTA ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN ENTEROPATOJENLER

10-16

Fahriye Ekşi, Sadık Akgün, Elif Güler, Alper Sevinç, Ayşen Bayram, İclal Balcı

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 10-16

KAN DONÖRLERİNDE İZOLE HEPATİT B VİRUS CORE ANTİKORLARININ ARAŞTIRILMASI

17-21

Selçuk Kaya, Hasan Kesbiç, Güçhan Alanoğlu, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Emel Sesli Çetin, Tekin Taş, Mustafa Demirci

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 17-21

MULTİPLE SKLEROZLU HASTALARDA PRİMER BAŞ AĞRISI PREVALANSI VE KLİNİK BULGULARI

22-26

E. Esra Okuyucu, Ali Balcı, Özgür Beyaz

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 22-26

PENETRAN KERATOPLASTİ AMELİYATLARINDA VANKOMİSİN UYGULANAN VE UYGULANMAYAN DONÖR KORNEALARA AİT RİMLERİN KÜLTÜR SONUÇLARININ İNCELENMESİ

27-32

Ulviye Yiğit, Harun Bilen, Ahmet Ağaçhan, Seçil Özdemir, Fırat Helvacıoğlu, Sadık Şencan

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 27-32

PREOPERATİF DÖNEMDEKİ HASTALARDA HBSAG, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV POZİTİFLİK ORANLARI

33-35

Süreyya Gül Yurtsever, Serdar Güngör, İlhan Afşar, Aslı Gamze Şener, Nükhet Kurultay, Metin Türker

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 33-35

PSİKİYATRİK TEDAVİLERLE GELİŞEN METABOLİK BOZUKLUKLAR VE TEDAVİSİNDE DİYETETİK YAKLAŞIMIN ÖNEMİ

36-44

Aliye Özenoğlu, Serdal Uğurlu, Günay Can, Engin Eker, Funda Elmacıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 36-44

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL HİJYEN KONUSUNDA BİLGİ VE DAVRANIŞLARI

45-48

Sevda Özel, Suna Erbil, A. Emel Önal, Özkan Ayvaz, Başak Gürtekin, Sacide Eroğlu, Hülya Gül, Günay Güngör

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 45-48

VAN YÖRESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDENİ İLE İNCELENEN OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

49-55

Cihangir Akgün, Avni Kaya, Bülent Ataş, Ertan Sal, Oğuz Tuncer, Şükrü Arslan

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 49-55

MİLENYUMA GİRERKEN (1995-2004 YILLARI ARASINDA) ÇUKUROVA BÖLGESİ-ADANA'DA SITMANIN EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

56-62

Hakan Demirhindi, Muhsin Akbaba, Zeynel Sütoluk, Nureddin Özdener

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 56-62

ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARINDA DOKÜMENTASYONA DAYALI TEDAVİ KONSEPTİ KULLANILARAK FONSKİYONEL RESTORASYON-PRELİMİNER SONUÇLAR

63-66

Meral Kozakçıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 63-66

ENDÜSTRİYEL OLMAYAN İŞYERLERİNDE BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN SAĞLIK ŞİKÂYETLERİ VE İŞYERİ KAPALI ORTAM HAVA KALİTESİ

67-73

Hülya Gül, Günay Can, Eray Yurtsever, Günay Güngör

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 67-73

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Cihangir Akgün, Avni Kaya, Bülent Ataş, Ertan Sal, Oğuz Tuncer, Şükrü Arslan. [VAN YÖRESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDENİ İLE İNCELENEN OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ]. Nobel Med 2009; 5(S1): 49-55, Turkish.
 • Web Style

  Cihangir Akgün, Avni Kaya, Bülent Ataş, Ertan Sal, Oğuz Tuncer, Şükrü Arslan. [VAN YÖRESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDENİ İLE İNCELENEN OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Cihangir Akgün, Avni Kaya, Bülent Ataş, Ertan Sal, Oğuz Tuncer, Şükrü Arslan. [VAN YÖRESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDENİ İLE İNCELENEN OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ]. Nobel Med 2009; 5(S1): 49-55, Turkish.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Cihangir Akgün, Avni Kaya, Bülent Ataş, Ertan Sal, Oğuz Tuncer, Şükrü Arslan. [VAN YÖRESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDENİ İLE İNCELENEN OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ]. Nobel Med (2009); 5(S1): 49-55, [cited Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • Harvard Style

  Cihangir Akgün, Avni Kaya, Bülent Ataş, Ertan Sal, Oğuz Tuncer, Şükrü Arslan. (2009) [VAN YÖRESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDENİ İLE İNCELENEN OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ]. Nobel Med, 5(S1): 49-55, Turkish.