ARASTIRMA
Nobel Med 2017; 13(1): 16-20

HASTALARIN SAĞLIK DANIŞMANLIĞI İÇİN İNTERNETİ KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ HASTA-HEKİM İLİŞKİSİNE ETKİSİ

Halil Erdem Özel, Selahattin Genç, Fatih Özdoğan, Adin Selçuk
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, hastaların sağlık danışmanlığı için interneti kullanma alışkanlıklarının belirlenmesi ve bu veriler sayesinde internetin hasta- hekim ilişkisine etkisini öngörmektir.

Materyal ve Metot: Grup 1 (n=1280, sağlık danışmanlığı için interneti kullanan) ve Grup 2 (n=1330, sağlık danışmanlığı için interneti kullanmayan) hastalara bir anket verilmiştir. Hastalar sorulara verdikleri yanıtlara, yaş, cinsiyet ve eğitim düzeylerine dayalı olarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Sağlık danışmanlığı için interneti kullanan hastalar daha genç (p<0,001), daha eğitimli (p<0,001) ve cinsiyet olarak çoğunlukla erkektir (p=0,028). Hastalar interneti kullanma nedenini çoğunlukla sadece ikinci bir görüş elde etmek için olarak belirtmiştir (% 41,1). Hastaların % 5,1’i internetten elde edilen bilgilere hekimlerinden daha fazla itimat ettiklerini belirtmiştir.

Sonuç: İnternet hastalar için sağlıkla ilgili önemli bir bilgi kaynağı gibi görünmektedir, ancak ana kaynak değildir. Hasta-hekim ilişkisini olumsuz etkileyebilecek davranışlar gösterebilecek hastaların oranı azdır.

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞ VİRÜSÜ VE VİRÜSE KARŞI YAPILAN AŞI ÇALIŞMALARI

05-08

Esen Göksoy Bakhautdin

DERLEME Nobel Med 2017; 13(1): 5-8

SİNDİRİM SİSTEMİ MİKROBİYOTASI VE FEKAL TRANSPLANTASYON

09-15

Kerem Yılmaz, Mustafa Altındiş

DERLEME Nobel Med 2017; 13(1): 9-15

HASTALARIN SAĞLIK DANIŞMANLIĞI İÇİN İNTERNETİ KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ HASTA-HEKİM İLİŞKİSİNE ETKİSİ

16-20

Halil Erdem Özel, Selahattin Genç, Fatih Özdoğan, Adin Selçuk

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 16-20

PERİFERİK VASKÜLER HASTALIKTA İNTERLÖKİN-6 (-174 G/C) GEN POLİMORFİZMİ VE İNFLAMATUVAR BELİRTEÇLER

21-25

Fatih Yanar, Yılmaz Başar, İlker Özgür, Elif Özkök, Nihal Salmayenli

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 21-25

EPİLEPSİLİ ÇOCUKLARDA VALPROİK ASİT TEDAVİSİNİN PERİODONTAL VE DENTAL SAĞLIĞA ETKİSİ

26-30

Sevgi Zorlu, Didem Öner Özdaş, Gökşen İkikarakayalı, Arzu Pınar Erdem, Elif Sepet, Şule Can Trosola, Yegane Güven, Pınar Kıymet Karataban, Burak Tatlı, Meliha Mine Çalışkan

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 26-30

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SORUMLU HEKİMLERİNİN GÖREVLERİNİ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ

31-38

Egemen Ünal, Reşat Aydın, Mehmet Enes Gökler, Selma Metintaş, Gülsüm Öztürk Emiral, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 31-38

GENÇ KADINLARDA ELDEKİ 2./4. PARMAK UZUNLUK ORANINA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ PROFİLİNİN İNCELENMESİ

39-47

Arkun Tatar, H. Ercan Özmen, Funda Aksu

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 39-47

DENEYSEL HİPERKOLESTEROLEMİK TAVŞANLARDA BAZI SİKLOOKSİJENAZ İNHİBİTÖRLERİNİN ANTİTROMBOTİK ETKİLERİ

48-53

Sagheer Ahmed, Yashar Aghazadeh, Abrar Hussain, Muhammad Zia-Ul-Haq, Marius Moga, Lorena Dima, Muhammad Riaz

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 48-53

İSTANBUL’DA NEONATAL TRANSPORTUN KAMUSAL İŞLEYİŞİ

54-60

Sinan Uslu, Murat Yüksel, Ayşegül Uslu, Canan Özsen, Derya Özaşır Abuşka, Özgür Yaşar, Ali Bülbül, Memet Taşkın Egici, Selami Albayrak, Güven Bektemur

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 54-60

ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERDE SINAV KAYGISI DÜZEYİ, SOSYAL ETKİNLİKLER VE REHBERLİK HİZMETLERİNİ KULLANMA DURUMU

61-69

Pemra C. Ünalan, Serap Çifçili, Demet Dinç, Mehmet Akman, Volkan Topçuoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 61-69

İDİOPATİK PARSİYEL MİDE NEKROZU

70-73

Kemal Gündoğdu, Hakan Demir, İsmail Zengin, Fatih Altıntoprak, Fehmi Çelebi

OLGU SUNUMU Nobel Med 2017; 13(1): 70-73

AYNI ADRENAL BEZDE KLİNİK OLARAK SESSİZ FEOKROMOSİTOMA İLE KOMBİNE SUBKLİNİK CUSHING SENDROMU: BİR VAKA SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

74-80

Cihangir Erem, Nadim Civan, Mehmet Fidan, Ümit Çobanoğlu, Fevzi Kangül, Hülya Coşkun, İdris Yıldız

OLGU SUNUMU Nobel Med 2017; 13(1): 74-80

PROF. DR. EKREM KADRİ UNAT (1914-1998) “Hocaların Hocası” olarak anılan Ekrem Kadri Unat, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın kurucusudur.

81-82

Elif Gültekin

PORTRE Nobel Med 2017; 13(1): 81-82

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Halil Erdem Özel, Selahattin Genç, Fatih Özdoğan, Adin Selçuk. [THE EFFECT OF PATIENTS’ HABITS OF INTERNET USE FOR HEALTH CONSULTATIONS ON THE PHYSICIAN-PATIENT RELATIONSHIP]. Nobel Med 2017; 13(1): 16-20, English.
 • Web Style

  Halil Erdem Özel, Selahattin Genç, Fatih Özdoğan, Adin Selçuk. [THE EFFECT OF PATIENTS’ HABITS OF INTERNET USE FOR HEALTH CONSULTATIONS ON THE PHYSICIAN-PATIENT RELATIONSHIP]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], English.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Halil Erdem Özel, Selahattin Genç, Fatih Özdoğan, Adin Selçuk. [THE EFFECT OF PATIENTS’ HABITS OF INTERNET USE FOR HEALTH CONSULTATIONS ON THE PHYSICIAN-PATIENT RELATIONSHIP]. Nobel Med 2017; 13(1): 16-20, English.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Halil Erdem Özel, Selahattin Genç, Fatih Özdoğan, Adin Selçuk. [THE EFFECT OF PATIENTS’ HABITS OF INTERNET USE FOR HEALTH CONSULTATIONS ON THE PHYSICIAN-PATIENT RELATIONSHIP]. Nobel Med (2017); 13(1): 16-20, [cited Mayıs 24, 2021], English.
 • Harvard Style

  Halil Erdem Özel, Selahattin Genç, Fatih Özdoğan, Adin Selçuk. (2017) [THE EFFECT OF PATIENTS’ HABITS OF INTERNET USE FOR HEALTH CONSULTATIONS ON THE PHYSICIAN-PATIENT RELATIONSHIP]. Nobel Med, 13(1): 16-20, English.