ARASTIRMA
Nobel Med 2017; 13(1): 31-38

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SORUMLU HEKİMLERİNİN GÖREVLERİNİ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ

Egemen Ünal, Reşat Aydın, Mehmet Enes Gökler, Selma Metintaş, Gülsüm Öztürk Emiral, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı
ÖZET
Amaç: Araştırmanın amacı tüm Türkiye’deki toplum sağlığı merkezi (TSM) sorumlu hekimlerinin gözüyle TSM’lerde sunulmakta olan koruyucu sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesidir.

Materyal ve Metot: Bu tanımlayıcı tipteki araştırma, Nisan-Haziran 2014 tarihleri arasında, tüm Türkiye’deki TSM sorumlu hekimleri üzerinde yapılması planlanan bir çalışmadır. Araştırmada örneklem alınmadı ve tüm Türkiye’deki toplam 978 adet TSM sorumlu hekimine ulaşılması planlandı. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan bir anket formu ile toplandı ve TSM sorumlu hekimlerine anket internet aracılığıyla ulaştırıldı.

Bulgular: Türkiye genelindeki toplam 978 TSM sorumlu hekiminin 611’ne ulaşıldı. Cevaplama oranımız %62,5 idi. Araştırmaya katılan sorumlu hekimlerin %66,6’sı erkek, %81,3’ü ilçe merkezlerinde görev yapmakta iken, %89,2’si pratisyen hekimdi. Koruyucu sağlık hizmetleri içerik, sunum, sağlık insan gücü ve teknik altyapı gibi başlıklarda hekimlerce bölgeler bazında değerlendirildiğinde, üreme sağlığı hizmetleri, sağlığın geliştirilmesi ve teşviki hizmetleri ile toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetlerinde bölgeler arasında fark izlendi.

Sonuç: Türkiye genelinde TSM sorumlu hekimleri yönergede belirtilen koruyucu sağlık hizmetlerini bölgelere ve hizmetlerin içeriklerine göre farklılık gösterse de hekimlerce genel olarak yetersiz olarak değerlendirmiştir. Koruyucu sağlık hizmetleri açısından TSM’lerin yapısı ve yetkileri için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞ VİRÜSÜ VE VİRÜSE KARŞI YAPILAN AŞI ÇALIŞMALARI

05-08

Esen Göksoy Bakhautdin

DERLEME Nobel Med 2017; 13(1): 5-8

SİNDİRİM SİSTEMİ MİKROBİYOTASI VE FEKAL TRANSPLANTASYON

09-15

Kerem Yılmaz, Mustafa Altındiş

DERLEME Nobel Med 2017; 13(1): 9-15

HASTALARIN SAĞLIK DANIŞMANLIĞI İÇİN İNTERNETİ KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ HASTA-HEKİM İLİŞKİSİNE ETKİSİ

16-20

Halil Erdem Özel, Selahattin Genç, Fatih Özdoğan, Adin Selçuk

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 16-20

PERİFERİK VASKÜLER HASTALIKTA İNTERLÖKİN-6 (-174 G/C) GEN POLİMORFİZMİ VE İNFLAMATUVAR BELİRTEÇLER

21-25

Fatih Yanar, Yılmaz Başar, İlker Özgür, Elif Özkök, Nihal Salmayenli

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 21-25

EPİLEPSİLİ ÇOCUKLARDA VALPROİK ASİT TEDAVİSİNİN PERİODONTAL VE DENTAL SAĞLIĞA ETKİSİ

26-30

Sevgi Zorlu, Didem Öner Özdaş, Gökşen İkikarakayalı, Arzu Pınar Erdem, Elif Sepet, Şule Can Trosola, Yegane Güven, Pınar Kıymet Karataban, Burak Tatlı, Meliha Mine Çalışkan

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 26-30

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SORUMLU HEKİMLERİNİN GÖREVLERİNİ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ

31-38

Egemen Ünal, Reşat Aydın, Mehmet Enes Gökler, Selma Metintaş, Gülsüm Öztürk Emiral, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 31-38

GENÇ KADINLARDA ELDEKİ 2./4. PARMAK UZUNLUK ORANINA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ PROFİLİNİN İNCELENMESİ

39-47

Arkun Tatar, H. Ercan Özmen, Funda Aksu

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 39-47

DENEYSEL HİPERKOLESTEROLEMİK TAVŞANLARDA BAZI SİKLOOKSİJENAZ İNHİBİTÖRLERİNİN ANTİTROMBOTİK ETKİLERİ

48-53

Sagheer Ahmed, Yashar Aghazadeh, Abrar Hussain, Muhammad Zia-Ul-Haq, Marius Moga, Lorena Dima, Muhammad Riaz

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 48-53

İSTANBUL’DA NEONATAL TRANSPORTUN KAMUSAL İŞLEYİŞİ

54-60

Sinan Uslu, Murat Yüksel, Ayşegül Uslu, Canan Özsen, Derya Özaşır Abuşka, Özgür Yaşar, Ali Bülbül, Memet Taşkın Egici, Selami Albayrak, Güven Bektemur

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 54-60

ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERDE SINAV KAYGISI DÜZEYİ, SOSYAL ETKİNLİKLER VE REHBERLİK HİZMETLERİNİ KULLANMA DURUMU

61-69

Pemra C. Ünalan, Serap Çifçili, Demet Dinç, Mehmet Akman, Volkan Topçuoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 61-69

İDİOPATİK PARSİYEL MİDE NEKROZU

70-73

Kemal Gündoğdu, Hakan Demir, İsmail Zengin, Fatih Altıntoprak, Fehmi Çelebi

OLGU SUNUMU Nobel Med 2017; 13(1): 70-73

AYNI ADRENAL BEZDE KLİNİK OLARAK SESSİZ FEOKROMOSİTOMA İLE KOMBİNE SUBKLİNİK CUSHING SENDROMU: BİR VAKA SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

74-80

Cihangir Erem, Nadim Civan, Mehmet Fidan, Ümit Çobanoğlu, Fevzi Kangül, Hülya Coşkun, İdris Yıldız

OLGU SUNUMU Nobel Med 2017; 13(1): 74-80

PROF. DR. EKREM KADRİ UNAT (1914-1998) “Hocaların Hocası” olarak anılan Ekrem Kadri Unat, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın kurucusudur.

81-82

Elif Gültekin

PORTRE Nobel Med 2017; 13(1): 81-82

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Egemen Ünal, Reşat Aydın, Mehmet Enes Gökler, Selma Metintaş, Gülsüm Öztürk Emiral, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı. [TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SORUMLU HEKİMLERİNİN GÖREVLERİNİ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ]. Nobel Med 2017; 13(1): 31-38, Turkish.
 • Web Style

  Egemen Ünal, Reşat Aydın, Mehmet Enes Gökler, Selma Metintaş, Gülsüm Öztürk Emiral, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı. [TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SORUMLU HEKİMLERİNİN GÖREVLERİNİ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Egemen Ünal, Reşat Aydın, Mehmet Enes Gökler, Selma Metintaş, Gülsüm Öztürk Emiral, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı. [TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SORUMLU HEKİMLERİNİN GÖREVLERİNİ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ]. Nobel Med 2017; 13(1): 31-38, Turkish.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Egemen Ünal, Reşat Aydın, Mehmet Enes Gökler, Selma Metintaş, Gülsüm Öztürk Emiral, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı. [TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SORUMLU HEKİMLERİNİN GÖREVLERİNİ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ]. Nobel Med (2017); 13(1): 31-38, [cited Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • Harvard Style

  Egemen Ünal, Reşat Aydın, Mehmet Enes Gökler, Selma Metintaş, Gülsüm Öztürk Emiral, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı. (2017) [TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SORUMLU HEKİMLERİNİN GÖREVLERİNİ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ]. Nobel Med, 13(1): 31-38, Turkish.