ARASTIRMA
Nobel Med 2023; 19(3): 153-159

PROBİYOTİK KULLANIMININ FAZLA KİLOLU VE OBEZ KADINLARDA BEDEN KİTLE İNDEKSİNE VE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM SORUNLARINA ETKİSİ

Yeşim İşgüzar Orak, Sıdıka Bulduk, Mehmet Baştemir
ÖZET
Amaç: Obezite, sağlıksız beslenme davranışları ve kötü beslenme sonucu ortaya çıkan, enerji alımını, tüketimini ve depolanmasını olumsuz yönde etkileyen tıbbi bir sorundur. Bu çalışmanın amacı, kilo verme diyeti uygulayan fazla kilolu ve obez kadınlarda 8 haftalık probiyotik kullanımının Beden Kitle İndeksi (BKİ) ve gastrointestinal sistem sorunları üzerindeki etkisini incelemektir.

Materyal ve Metot: Bu çalışmaya BKİ değeri 25 kg/ m2'nin üzerinde olan 34 kadın katılmıştır. Hem çalışma grubuna (17 kadın-yaş ortalaması 32,41±7,25) hem de kontrol grubuna (17 kadın-yaş ortalaması 31,76±8,86) kilo verme diyeti (katılımcıların günlük enerji ihtiyacına göre kişiye özel diyet), egzersiz programı (8 hafta boyunca, haftada 3-5 gün, 30-50 dakika tempolu yürüyüş) verilmiştir. Ayrıca çalışma grubu bu süreçte oral probiyotik desteği almıştır. Her iki grupta kabızlık, gaz, şişkinlik ve hazımsızlık gibi gastrointestinal sistem sorunlarının görülme sıklığı başlangıç, 4. ve 8. haftalarda istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Her iki grubun BKİ ve gastrointestinal sistem sorunları 8 haftalık takipte değerlendirilmiştir. Çalışmanın başında, 4. ve 8. haftalarda yapılan ölçümlerde kilo kayıpları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Çalışmanın 4. haftası sonunda çalışma grubunun %70,6'sı, kontrol grubundakilerin ise %41,2'si gaz sorunu yaşamamıştır. Dördüncü hafta sonunda, postprandiyal gaz sorunu açısından iki grup arasında yapılan ki-kare testi sonuçları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05).

Sonuç: Diyet ve egzersizin her iki grupta da kilo vermede etkili olduğu ve probiyotik kullanımının postprandiyal gaz problemini giderebileceği sonucuna varılmıştır.

TONİK HAREKETSİZLİK ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

145-152

Hasan Hüseyin Tekin, Mehmet Kırlıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 145-152

PROBİYOTİK KULLANIMININ FAZLA KİLOLU VE OBEZ KADINLARDA BEDEN KİTLE İNDEKSİNE VE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM SORUNLARINA ETKİSİ

153-159

Yeşim İşgüzar Orak, Sıdıka Bulduk, Mehmet Baştemir

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 153-159

ROZASEA HASTALARI VE SAĞLIKLI BİREYLERİN OFTALMOLOJİK PARAMETRELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

160-165

Aynur Dıraçoğlu, Sait Coşkun Özcan

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 160-165

COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

166-173

Zehra Antep, Zeynel Abidin Kocadağ, Haydar Sur

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 166-173

İDİOPATİK SKOLYOZLU HASTALARDA DENTAL VE İSKELETSEL OKLUZON

174-179

Ozkan Miloglu, Sinan Yilar, Elanur Aydin, Zeynep Bayramoglu, Abubekir Laloglu

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 174-179

SAVUNMA SPORLARI TEMPOROMANDIBULAR BOZUKLUĞA SEBEP OLUR MU?

180-186

Kübra Başaran Aslan, Fatma Çağlayan, Burak Erdinç Aslan

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 180-186

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONU GELİŞİMİ VE MORTALİTEYLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

187-192

Hanife Uzar, Semanur Kuzi, Gönül Çiçek Şentürk, Serdar Akpınar, İrfan Şencan

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 187-192

VENOM ALERJİSİ OLAN HASTALARIN ALERJEN İMMÜNOTERAPİSİ ÖNCESİNDE VE ESNASINDA GELİŞEN HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR? ÜÇÜNCÜ BASAMAK REFERANS MERKEZ DENEYİMİ

193-199

Ceyda Tunakan Dalgıç, Asuman Çamyar, Emel Dilek, Gökten Bulut, Meryem Demir, Okan Gülbahar, Emine Nihal Mete Gökmen, Ali Kokuludağ, Aytül Zerrin Sin

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 193-199

SAĞLIKLI GÖNÜLLÜLERDE APİKSABAN TABLETLERİN FARMAKOKİNETİK PROFİLİ VE BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMASI

200-208

Abdullah Uslu, İlksen Güçarslan, Belkıs Sağıroğlu, Onursal Sağlam, Muradiye Nacak, Ömer Hulki Ocak, Yonca Öztürk, Ahmet Ozan Özgen

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 200-208

PROF. DR. (GENERAL) REFİK MÜNİR KESKİNGİL

209-212

Çağatay Üstün

PORTRE Nobel Med 2023; 19(3): 209-212

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Yeşim İşgüzar Orak, Sıdıka Bulduk, Mehmet Baştemir. [THE EFFECT OF PROBIOTIC USE ON BODY MASS INDEX AND GASTROINTESTINAL SYSTEM PROBLEMS IN OVERWEIGHT AND OBESE WOMEN WHO FOLLOW A WEIGHT-LOSS DIET]. Nobel Med 2023; 19(3): 153-159, English.
 • Web Style

  Yeşim İşgüzar Orak, Sıdıka Bulduk, Mehmet Baştemir. [THE EFFECT OF PROBIOTIC USE ON BODY MASS INDEX AND GASTROINTESTINAL SYSTEM PROBLEMS IN OVERWEIGHT AND OBESE WOMEN WHO FOLLOW A WEIGHT-LOSS DIET]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], English.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Yeşim İşgüzar Orak, Sıdıka Bulduk, Mehmet Baştemir. [THE EFFECT OF PROBIOTIC USE ON BODY MASS INDEX AND GASTROINTESTINAL SYSTEM PROBLEMS IN OVERWEIGHT AND OBESE WOMEN WHO FOLLOW A WEIGHT-LOSS DIET]. Nobel Med 2023; 19(3): 153-159, English.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Yeşim İşgüzar Orak, Sıdıka Bulduk, Mehmet Baştemir. [THE EFFECT OF PROBIOTIC USE ON BODY MASS INDEX AND GASTROINTESTINAL SYSTEM PROBLEMS IN OVERWEIGHT AND OBESE WOMEN WHO FOLLOW A WEIGHT-LOSS DIET]. Nobel Med (2023); 19(3): 153-159, [cited Mayıs 24, 2021], English.
 • Harvard Style

  Yeşim İşgüzar Orak, Sıdıka Bulduk, Mehmet Baştemir. (2023) [THE EFFECT OF PROBIOTIC USE ON BODY MASS INDEX AND GASTROINTESTINAL SYSTEM PROBLEMS IN OVERWEIGHT AND OBESE WOMEN WHO FOLLOW A WEIGHT-LOSS DIET]. Nobel Med, 19(3): 153-159, English.