ARASTIRMA
Nobel Med 2023; 19(3): 193-199

VENOM ALERJİSİ OLAN HASTALARIN ALERJEN İMMÜNOTERAPİSİ ÖNCESİNDE VE ESNASINDA GELİŞEN HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR? ÜÇÜNCÜ BASAMAK REFERANS MERKEZ DENEYİMİ

Ceyda Tunakan Dalgıç, Asuman Çamyar, Emel Dilek, Gökten Bulut, Meryem Demir, Okan Gülbahar, Emine Nihal Mete Gökmen, Ali Kokuludağ, Aytül Zerrin Sin
ÖZET
Amaç: Hymenoptera venom alerjisi olan hastalarda birinci basamak tedavi olarak venom immünoterapisi (VİT) önerilmektedir. VİT esnasında advers reaksiyon ve yan etki sıklığı değişken oranlarda bildirilmiştir. Bu bilgiler ışığında çalışmamızın amacı, venom alerjik hastalarda primer sokulma, VİT alırken sahada sokulma ile ve klinikte VİT uygulaması esnasında alerjik reaksiyon gelişimini etkileyen faktörleri araştırmaktır.

Materyal ve Metot: Ocak 2014-Eylül 2019 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Alerji ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı, alerji polikliniğinde VİT uygulanan olguların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, bazal serum triptaz (BST) düzeyleri, VİT öncesi alerjik reaksiyonun Müller sınıflamasına göre derecesi, antihipertansif ilaç kullanımı, deri testi ve kan venom spesifik IgE sonuçları, VİT sırasında ve sahada sokulma sonrası reaksiyon varlığı araştırıldı.

Bulgular: Medyan yaşı (min-max) 46 (19-66) olan 67 (23 K/44 E) olgunun %43’ü (n=29) Apis mellifera, %48’i (n=32) Vespula vulgaris ve %9’u (n=6) da her iki venom tipi ile VİT almaktaydı. Deri testlerinde %69 hastada tek venom ile pozitiflik saptanırken, %30’unda çift, %1 olguda her 3 venom alerjen ekstraktı (Apis, Vespula ve Polistes) ile pozitiflik saptandı. Analizlerde, deri testlerinde iki arıya duyarlı olan hastalarda (Apis+ Vespula) VİT ile sistemik reaksiyon sıklığı fazla iken; deri testlerinde üç arıya duyarlı hastalarda (Apis+Vespula+ Polistes) VİT ile geniş lokal reaksiyon sıklığı fazla saptandı (p=0,005). Antihipertansif ilaç kullanan (n=6) hastalarda venom ile sahada sokulma sonrası lokal reaksiyon sıklığı daha fazla iken, ilaç kullanmayan hastalarda sistemik reaksiyon sıklığı daha fazla bulundu (p=0,001). Hastaların primer hipersensitivite reaksiyonları (HSR) Müller’e göre derecelendirilmiş ve gruplar BST düzeylerinin ortalamasına göre kıyaslandı. İkinci derece HSR (BST: 5,21 ng/ml) ve 3. derece HSR (BST: 5,10 ng/ml) arasında anlamlı bir fark saptanmaz iken, primer reaksiyonu 4. derece olan hastalarda ortalama BST değeri (10 ng/ml) diğer gruplara göre anlamlı yüksek saptandı (p=0,023). Hastalar VİT aldıkları arı tipine göre sınıflandırılmış ve gruplar BST düzeylerinin ortalamasına göre kıyaslandı. Her iki arı tipine (Apis+Vespula) duyarlılığı olan hastaların BST düzeyi (14,92 ng/ml), sadece Vespula duyarlı hastaların BST düzeyine (6,57 ng/ml) ve sadece Apis duyarlı hastaların BST düzeyine (6,09 ng/ml) göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p=0,020 vs 0,016). Hastalar duyarlı oldukları arı tipine göre değerlendirildiğinde, primer reaksiyon, sahada sokulma sonrası reaksiyon ve VİT sırasında reaksiyon karşılaştırıldı ve anlamlı sonuç saptanmadı.

Sonuç: Antihipertansif kullanımı hem VİT sırasında hem sahada venom sokması ile hayatı tehdit eden reaksiyon sıklığını artırmamaktadır. VİT esnasında; özellikle doz artımı fazında tüm reaksiyonlarda artış mevcuttur. Deri testlerinde her iki venoma duyarlılığı olanlarda VİT sırasında sistemik reaksiyon gelişimi anlamlı olarak daha fazladır. Her iki venoma karsı duyarlı ve primer reaksiyonları Müller sınıf 4 olan hastaların BST değeri mutlaka ölçülmelidir. Arı cinsi ve kan spesifik IgE düzeyleri reaksiyon gelişme sıklığını etkilememektedir.

TONİK HAREKETSİZLİK ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

145-152

Hasan Hüseyin Tekin, Mehmet Kırlıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 145-152

PROBİYOTİK KULLANIMININ FAZLA KİLOLU VE OBEZ KADINLARDA BEDEN KİTLE İNDEKSİNE VE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM SORUNLARINA ETKİSİ

153-159

Yeşim İşgüzar Orak, Sıdıka Bulduk, Mehmet Baştemir

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 153-159

ROZASEA HASTALARI VE SAĞLIKLI BİREYLERİN OFTALMOLOJİK PARAMETRELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

160-165

Aynur Dıraçoğlu, Sait Coşkun Özcan

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 160-165

COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

166-173

Zehra Antep, Zeynel Abidin Kocadağ, Haydar Sur

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 166-173

İDİOPATİK SKOLYOZLU HASTALARDA DENTAL VE İSKELETSEL OKLUZON

174-179

Ozkan Miloglu, Sinan Yilar, Elanur Aydin, Zeynep Bayramoglu, Abubekir Laloglu

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 174-179

SAVUNMA SPORLARI TEMPOROMANDIBULAR BOZUKLUĞA SEBEP OLUR MU?

180-186

Kübra Başaran Aslan, Fatma Çağlayan, Burak Erdinç Aslan

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 180-186

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONU GELİŞİMİ VE MORTALİTEYLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

187-192

Hanife Uzar, Semanur Kuzi, Gönül Çiçek Şentürk, Serdar Akpınar, İrfan Şencan

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 187-192

VENOM ALERJİSİ OLAN HASTALARIN ALERJEN İMMÜNOTERAPİSİ ÖNCESİNDE VE ESNASINDA GELİŞEN HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR? ÜÇÜNCÜ BASAMAK REFERANS MERKEZ DENEYİMİ

193-199

Ceyda Tunakan Dalgıç, Asuman Çamyar, Emel Dilek, Gökten Bulut, Meryem Demir, Okan Gülbahar, Emine Nihal Mete Gökmen, Ali Kokuludağ, Aytül Zerrin Sin

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 193-199

SAĞLIKLI GÖNÜLLÜLERDE APİKSABAN TABLETLERİN FARMAKOKİNETİK PROFİLİ VE BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMASI

200-208

Abdullah Uslu, İlksen Güçarslan, Belkıs Sağıroğlu, Onursal Sağlam, Muradiye Nacak, Ömer Hulki Ocak, Yonca Öztürk, Ahmet Ozan Özgen

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 200-208

PROF. DR. (GENERAL) REFİK MÜNİR KESKİNGİL

209-212

Çağatay Üstün

PORTRE Nobel Med 2023; 19(3): 209-212

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Ceyda Tunakan Dalgıç, Asuman Çamyar, Emel Dilek, Gökten Bulut, Meryem Demir, Okan Gülbahar, Emine Nihal Mete Gökmen, Ali Kokuludağ, Aytül Zerrin Sin. [VENOM ALERJİSİ OLAN HASTALARIN ALERJEN İMMÜNOTERAPİSİ ÖNCESİNDE VE ESNASINDA GELİŞEN HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR? ÜÇÜNCÜ BASAMAK REFERANS MERKEZ DENEYİMİ]. Nobel Med 2023; 19(3): 193-199, Turkish.
 • Web Style

  Ceyda Tunakan Dalgıç, Asuman Çamyar, Emel Dilek, Gökten Bulut, Meryem Demir, Okan Gülbahar, Emine Nihal Mete Gökmen, Ali Kokuludağ, Aytül Zerrin Sin. [VENOM ALERJİSİ OLAN HASTALARIN ALERJEN İMMÜNOTERAPİSİ ÖNCESİNDE VE ESNASINDA GELİŞEN HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR? ÜÇÜNCÜ BASAMAK REFERANS MERKEZ DENEYİMİ]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Ceyda Tunakan Dalgıç, Asuman Çamyar, Emel Dilek, Gökten Bulut, Meryem Demir, Okan Gülbahar, Emine Nihal Mete Gökmen, Ali Kokuludağ, Aytül Zerrin Sin. [VENOM ALERJİSİ OLAN HASTALARIN ALERJEN İMMÜNOTERAPİSİ ÖNCESİNDE VE ESNASINDA GELİŞEN HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR? ÜÇÜNCÜ BASAMAK REFERANS MERKEZ DENEYİMİ]. Nobel Med 2023; 19(3): 193-199, Turkish.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Ceyda Tunakan Dalgıç, Asuman Çamyar, Emel Dilek, Gökten Bulut, Meryem Demir, Okan Gülbahar, Emine Nihal Mete Gökmen, Ali Kokuludağ, Aytül Zerrin Sin. [VENOM ALERJİSİ OLAN HASTALARIN ALERJEN İMMÜNOTERAPİSİ ÖNCESİNDE VE ESNASINDA GELİŞEN HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR? ÜÇÜNCÜ BASAMAK REFERANS MERKEZ DENEYİMİ]. Nobel Med (2023); 19(3): 193-199, [cited Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • Harvard Style

  Ceyda Tunakan Dalgıç, Asuman Çamyar, Emel Dilek, Gökten Bulut, Meryem Demir, Okan Gülbahar, Emine Nihal Mete Gökmen, Ali Kokuludağ, Aytül Zerrin Sin. (2023) [VENOM ALERJİSİ OLAN HASTALARIN ALERJEN İMMÜNOTERAPİSİ ÖNCESİNDE VE ESNASINDA GELİŞEN HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR? ÜÇÜNCÜ BASAMAK REFERANS MERKEZ DENEYİMİ]. Nobel Med, 19(3): 193-199, Turkish.