ARASTIRMA
Nobel Med 2010; 6(1): 56-60

KRONİK HEPATİT B'DE LAMİVUDİN DİRENCİ VE LAMİVUDİN DİRENCİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER

Muharrem Doğan, Cüneyt Müderrisoğlu, Muzaffer Fincancı, Bahadır Ceylan, Gülhan Eren Özdemir, Hayri Polat
ÖZET
Amaç: Lamivudin, yaklaşık 10 yıldır kronik hepatit B tedavisinde kullanılan bir nükleozid analoğudur. Ancak ilaca karşı direnç gelişimi ve tedavi kesildikten sonra kısa süre içerisinde hastalığın relaps göstermesi, ilacın kullanımında kısıtlamalara yol açmaktadır. Bu çalışmada, Ocak 2003- Aralık 2007 tarihleri arasında Polikliniğimizde takip edilen kronik hepatit B hastalarının dosyaları incelenerek, lamivudin direnç oranı ve direnç gelişimine etkili olabilecek faktörler araştırıldı.

Materyal ve Metod: Çalışmaya, ilk defa lamivudin tedavisi alacak olan bütün kronik hepatit B hastaları dahil edildi. Direnci saptarken; hastaların tedavilerinin 3., 6., 9., 12., 15., 18., 24., 30., 36., 42. ve 48. aylarındaki tedavi yanıtları ile YMDD mutasyon analizleri incelendi.

Bulgular: Genotipik direnç gelişen ve gelişmeyen hastaların özellikleri karşılaştırıldı. Daha önceden bu konuda yapılmış olan çalışmalardan yola çıkılarak, cinsiyet, beden-kitle indeksi, tedavi öncesi serum ALT ve HBV-DNA düzeyleri, tedavi öncesi HBeAg antijen pozitifliği, tedavinin yapıldığı yaş, lamivudinin tek başına kullanımı, lamivudinle tedavi süresinin uzunluğu, lamivudin ile kombine edilen ilaç, tedavi süresince hastanın alkol ve sigara kullanımı ile ilaca karşı direnç gelişimi arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı.

Sonuç: Çalışmanın sonucunda; lamivudine direnç gelişimi ile tedavi süresi (p: 0,04) ve tedavi öncesi serum HBeAg pozitifliğinin (p: 0,0001) ilişkili olduğu görüldü.

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABET EĞİTİMİ VE 5 DAKİKALIK YAŞAMSAL SET

05-09

Melahat Akdeniz, Hakan Yaman, Ebru Katırcı

DERLEME Nobel Med 2010; 6(1): 05-09

BİR OBSTETRİK KLİNİĞİNDE 15 YILLIK PERİOD SÜRESİNCE SEZARYEN ORANLARI VE ENDİKASYONLARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI

10-14

Aşkın Yıldız, Atilla Köksal, Külal Çukurova, Adnan Keklik, Neriman Çelik, Hüseyin İvit

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 10-14

GÖZ DOKTORLARININ REFRAKTİF LAZER CERRAHİSİNE BAKIŞININ 2005 VE 2008 YILLARI ARASINDAKİ DEĞİŞİMİ

15-19

Ulviye Yiğit, Serkan Erdenöz, Ersin Oba

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 15-19

ANKARA BÖLGESİNDEKİ DOKTORLARIN HİPERTANSİYON KILAVUZLARINA UYUMLARI

20-25

Adem Özkara, Faruk Turgut, Yusuf Selcoki, Mehmet Kanbay, Oğuz Tekin

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 20-25

KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA AĞRI KALİTESİ DEĞERLENDİRME SKALASI' NIN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ

26-33

Nilay Şahin, Said Bodur, Ali Salli, Hatice Uğurlu

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 26-33

TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBI OLAN HASTALARDA İNTERLÖKİN-1ß GEN POLİMORFİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

34-38

Emre Tepeli, Ahmet Uludağ, Tayfun Şengel, Özden Kutlay, M. Hamza Müslümanoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 34-38

HEMODIYALIZ HASTALARINDA YETİ YİTİMİ, ANKSİYETE VE DEPRESYON

39-44

Füsun Erdenen, Şehriban Çürük, Çağatay Karşıdağ, Cüneyt Müderrisoğlu, Mine Besler, Sinan Trabulus, Esma Altunoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 39-44

İSTANBUL İLİNDE ÇEŞİTLİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA AYAKTAN İZLENEN TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA GLİSEMİK KONTROLÜN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

45-55

M. Fatih Önsüz, Ahmet Topuzoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 45-55

KRONİK HEPATİT B'DE LAMİVUDİN DİRENCİ VE LAMİVUDİN DİRENCİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER

56-60

Muharrem Doğan, Cüneyt Müderrisoğlu, Muzaffer Fincancı, Bahadır Ceylan, Gülhan Eren Özdemir, Hayri Polat

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 56-60

PROAKTİF YÖNETİMLE BÖBREK NAKLİ İHTİYACININ AZALTILMASI

61-67

Levent B. Kıdak,

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 61-67

DEĞİŞİK AĞRILI DURUMLARDA GÖZ KIRPMA REFLEKSİNİN R3 KOMPONENTİ

68-73

Mehmet Ali Akalın, Djumagyz Djaksybaeva, Gökhan Erkol, Meral Erdemir Kızıltan

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 68-73

İLERİ YAŞLARDA TANI ALAN KONJENİTAL PRİMER HİPOTİRODİ: ONALTI VAKA NEDENİYLE

74-77

Sevil ARI Yuca, Yasar Cesur, Cahide Yılmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 74-77

BURUN İÇİ KOKAİN KULLANIMINA BAĞLI AMPİYEM VE İNTRAORBITAL ABSE: VAKA SUNUMU

78-80

Serdar Kaya, Murat Kutlay, Ahmet Çolak, Mehmet Nusret Demircan, Murat Velioğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(1): 78-80

METASTATİK OVARİAN KANSER: 3 OLGUNUN SUNUMU

81-85

A. Ender Yumru, Murat Bozkurt, Ebru İnci Coşkun, Y. Tahsin Ayanoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(1): 81-85

OFTALMOPLEJİK MİGREN: BİR OLGU SUNUMU

86-88

Murat Doğan, Cahide Yılmaz, Hüseyin Çaksen, A. Sami Güven

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(1): 86-88

HALK ARASINDA EFSANELEŞMİŞ TÜRK HEKİMİ ORD. PROF. DR. MAZHAR OSMAN UZMAN

90-96

Gaye Şahinbaş Erginöz

PORTRE Nobel Med 2010; 6(1): 90-96

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Muharrem Doğan, Cüneyt Müderrisoğlu, Muzaffer Fincancı, Bahadır Ceylan, Gülhan Eren Özdemir, Hayri Polat. [KRONİK HEPATİT B'DE LAMİVUDİN DİRENCİ VE LAMİVUDİN DİRENCİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER]. Nobel Med 2010; 6(1): 56-60, Turkish.
 • Web Style

  Muharrem Doğan, Cüneyt Müderrisoğlu, Muzaffer Fincancı, Bahadır Ceylan, Gülhan Eren Özdemir, Hayri Polat. [KRONİK HEPATİT B'DE LAMİVUDİN DİRENCİ VE LAMİVUDİN DİRENCİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Muharrem Doğan, Cüneyt Müderrisoğlu, Muzaffer Fincancı, Bahadır Ceylan, Gülhan Eren Özdemir, Hayri Polat. [KRONİK HEPATİT B'DE LAMİVUDİN DİRENCİ VE LAMİVUDİN DİRENCİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER]. Nobel Med 2010; 6(1): 56-60, Turkish.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Muharrem Doğan, Cüneyt Müderrisoğlu, Muzaffer Fincancı, Bahadır Ceylan, Gülhan Eren Özdemir, Hayri Polat. [KRONİK HEPATİT B'DE LAMİVUDİN DİRENCİ VE LAMİVUDİN DİRENCİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER]. Nobel Med (2010); 6(1): 56-60, [cited Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • Harvard Style

  Muharrem Doğan, Cüneyt Müderrisoğlu, Muzaffer Fincancı, Bahadır Ceylan, Gülhan Eren Özdemir, Hayri Polat. (2010) [KRONİK HEPATİT B'DE LAMİVUDİN DİRENCİ VE LAMİVUDİN DİRENCİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER]. Nobel Med, 6(1): 56-60, Turkish.