ARASTIRMA
Nobel Med 2024; 20(1): 14-21

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN, ÇALIŞMA KOŞULLARININ VE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİNİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARINA ETKİSİ

Metin Pıçakçıefe, Raziye Ülkü Kıcalı, M. Onur Vatandaş, Şeyma Ata
ÖZET
Amaç: Kesici ve delici alet yaralanmaları sağlık profesyonellerinin çok önemli risk etkenlerinden olup, en sık iş kazası nedenidir. Bu çalışmada, bir tıp fakültesindeki intörn ve asistan hekimlerde sosyodemografik özelliklerin, çalışma koşullarının ve gündüz aşırı uykululuk halinin kesici-delici alet yaralanmalarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Kesitsel nitelikteki çalışmanın evrenini bir tıp fakültesinde eğitim gören 174 asistan ve intörn hekim oluşturmuştur. İntörn ve asistan hekimlerin tamamı çalışmaya katılmıştır. Anketle, sosyodemografik özellikler, çalışma koşulları, gündüz aşırı uykululuk hali kesici-delici alet yaralanmaları ile ilgili özellikler toplanmıştır. Anket 15 Temmuz ve 30 Ağustos 2019 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve her anket 15-20 dakika sürmüştür. Verilerin analizinde Ki-kare testi kullanılmış ve p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların %46,6’sı son bir yıl içinde kesici-delici alet yaralanması geçirmiş ve %49,4’ü gece çalışma saatlerinde yaralanmıştır. Hekimlerin %95,1’i iğne ile yaralanmış ve %11’i durumu çalışan sağlığı birimine bildirmiştir. İntörn ve asistan hekimlerin %43,7’sinde gündüz aşırı uykululuk hali vardır. Katılımcılardan erkek cinsiyette olanların (p=0,039), intörn hekimlerin (p<0,001), gündüz aşırı uykululuk hali bulunanların (p=0,042) kesici-delici aletle yaralanma sıklığı, diğer gruplarda bulunan hekimlere göre anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur. Çalışmaya katılan asistan hekimlerden cerrahi branşlardaki hekimlerin, dahili branşlardaki hekimlere göre kesici- delici alet yaralanması sıklığı anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p<0,001).

Sonuç: Asistan ve intörn hekimlerin kesici-delici aletle yaralanma ve gündüz aşırı uykululuk hali sıklığı yüksek bulunmuştur. Ayrıca bazı sosyodemografik özellikler, bazı çalışma koşulları ve gündüz aşırı uykululuk hali kesici-delici alet yaralanmalarını olumsuz etkilemektedir. Asistan ve intörn hekimlere yaralanmadan korunma ve uyku bozukluklarıyla baş edebilme ile ilgili eğitim, danışmanlık hizmeti ve sağaltım desteği sağlanmalıdır.

İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMUNDA NÖROPSİKİYATRİK BULGULARA İLİŞKİN BİR ÖN BAKIŞ – GENETİK YÖNLER

05-13

Gabriel Luta, Radu Lefter, Alin Ciobica, Ioana Miruna Balmus, Antoneta Dacia Petroaie, Sorin Cimpeanu, Mirela Cimpeanu

ARASTIRMA Nobel Med 2024; 20(1): 5-13

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN, ÇALIŞMA KOŞULLARININ VE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİNİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARINA ETKİSİ

14-21

Metin Pıçakçıefe, Raziye Ülkü Kıcalı, M. Onur Vatandaş, Şeyma Ata

ARASTIRMA Nobel Med 2024; 20(1): 14-21

HASTA HAKLARI BİRİM SORUMLULARININ UYGULAMA DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: KONYA ÖRNEĞİ

22-35

Salih Karip, Sinan Akçay

ARASTIRMA Nobel Med 2024; 20(1): 22-35

HEKİMLİK VE SAĞLIKLA İLGİLİ TÜRKÜLERDE GEÇEN “YARA” VE “MERHEM” KAVRAMLARININ DOKÜMAN ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

36-43

Arif Hüdai Köken, Filiz Bulut, Kemal Özyurt, Mustafa Atasoy

ARASTIRMA Nobel Med 2024; 20(1): 36-43

ASİSTAN HEKİMLERİN ZİHİNSEL YORGUNLUK DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

44-57

Necla Yılmaz, Ebru Yıldız, Hacer Aksoy Kütük, Fatmanur Güvenç, Ömer Çelik, Feyza Küçük, Şeyma Parlak, Meryem Koçaş, Necibe Kaya, Ziya Çeçen

ARASTIRMA Nobel Med 2024; 20(1): 44-57

COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE BİRİNCİ BASAMAKTA ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUH HALİ, TÜKENMİŞLİK VE KAYGI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

58-64

Muhammed Atak, Elif Nur Koçak, Servet Yüce, Şeyma Halaç

ARASTIRMA Nobel Med 2024; 20(1): 58-64

DR. ABDÜLHAK ADNAN ADIVAR (1882-1955)

65-70

Turhan ADA

PORTRE Nobel Med 2024; 20(1): 65-70

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Metin Pıçakçıefe, Raziye Ülkü Kıcalı, M. Onur Vatandaş, Şeyma Ata. [SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN, ÇALIŞMA KOŞULLARININ VE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİNİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARINA ETKİSİ]. Nobel Med 2024; 20(1): 14-21, Turkish.
 • Web Style

  Metin Pıçakçıefe, Raziye Ülkü Kıcalı, M. Onur Vatandaş, Şeyma Ata. [SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN, ÇALIŞMA KOŞULLARININ VE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİNİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARINA ETKİSİ]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Metin Pıçakçıefe, Raziye Ülkü Kıcalı, M. Onur Vatandaş, Şeyma Ata. [SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN, ÇALIŞMA KOŞULLARININ VE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİNİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARINA ETKİSİ]. Nobel Med 2024; 20(1): 14-21, Turkish.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Metin Pıçakçıefe, Raziye Ülkü Kıcalı, M. Onur Vatandaş, Şeyma Ata. [SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN, ÇALIŞMA KOŞULLARININ VE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİNİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARINA ETKİSİ]. Nobel Med (2024); 20(1): 14-21, [cited Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • Harvard Style

  Metin Pıçakçıefe, Raziye Ülkü Kıcalı, M. Onur Vatandaş, Şeyma Ata. (2024) [SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN, ÇALIŞMA KOŞULLARININ VE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİNİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARINA ETKİSİ]. Nobel Med, 20(1): 14-21, Turkish.