ARASTIRMA
Nobel Med 2024; 20(1): 58-64

COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE BİRİNCİ BASAMAKTA ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUH HALİ, TÜKENMİŞLİK VE KAYGI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Muhammed Atak, Elif Nur Koçak, Servet Yüce, Şeyma Halaç
ÖZET
Amaç: COVID-19 pandemisi ile mücadelede birinci basamak sağlık çalışanları filyasyon ve diğer süreçlerde kritik roller üstlenmiştir. Bu araştırmanın amacı, İstanbul’un bir ilçesinde COVID-19 pandemi döneminde birinci basamak sağlık kurumlarında çalışan sağlık çalışanlarının tükenmişlik, kaygı ve COVID-19’a ilişkin korkularının sosyodemografik ve çalışma hayatına ilişkin verilerle birlikte değerlendirilmesidir.

Materyal ve Metot: Kesitsel tipteki bu çalışmada İstanbul Eyüpsultan ilçesindeki aile sağlığı merkezleri (ASM) ve İlçe Sağlık Müdürlüğü (İSM)’nde aktif olarak çalışan 191 kişiye Spielberger Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği (State-Trait Anxiety Inventory-STAI), Koronavirüs Korkusu Ölçeği (KKÖ) ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) uygulanmıştır. Veriler 25.05.2021-15.06.2021 tarihleri arasında Google Forms ile toplanmıştır.

Bulgular: STAI durumluk kaygı puanı ortalaması 45,38±10,25, sürekli kaygı puanı ortalaması 41,77±8,50’dir. Maslach ölçeği toplam puanı 57,74±10,38’dir. Cinsiyete göre durumluk kaygı, sürekli kaygı, MTÖ ve KKÖ puanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüş olup kadınların puan ortalaması erkeklerden daha yüksektir (p<0,05). Kişilerin COVID-19 hastalığını geçirme durumuna göre ölçek puanları arasında anlamlı farklılık görülmemiştir. Evli olanların durumluk kaygı ve KKÖ puan ortalamaları diğerlerinden anlamlı olarak yüksektir. (p:0,035; p:0,004) Çalışılan kuruma göre ölçek puanlarına bakıldığında; durumluk kaygı, sürekli kaygı, MTÖ ve MTÖ’nün duygusal tükenme alt boyutunda ASM çalışanlarının puan ortalamaları İSM çalışanlarından anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p:0,001; p:0,001; p:0,001; p:0,001). Mesai usulü çalışanların kaygı puanı nöbet usülü çalışanlara göre daha yüksek bulunmuştur (p:0,028).

Sonuç: Bu çalışmada pandemi döneminde aktif rol alan birinci basamak sağlık çalışanlarının kaygı ve tükenmişlik düzeylerinin literatürle uyumlu olarak yüksek olduğu görülmektedir.

İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMUNDA NÖROPSİKİYATRİK BULGULARA İLİŞKİN BİR ÖN BAKIŞ – GENETİK YÖNLER

05-13

Gabriel Luta, Radu Lefter, Alin Ciobica, Ioana Miruna Balmus, Antoneta Dacia Petroaie, Sorin Cimpeanu, Mirela Cimpeanu

ARASTIRMA Nobel Med 2024; 20(1): 5-13

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN, ÇALIŞMA KOŞULLARININ VE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİNİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARINA ETKİSİ

14-21

Metin Pıçakçıefe, Raziye Ülkü Kıcalı, M. Onur Vatandaş, Şeyma Ata

ARASTIRMA Nobel Med 2024; 20(1): 14-21

HASTA HAKLARI BİRİM SORUMLULARININ UYGULAMA DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: KONYA ÖRNEĞİ

22-35

Salih Karip, Sinan Akçay

ARASTIRMA Nobel Med 2024; 20(1): 22-35

HEKİMLİK VE SAĞLIKLA İLGİLİ TÜRKÜLERDE GEÇEN “YARA” VE “MERHEM” KAVRAMLARININ DOKÜMAN ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

36-43

Arif Hüdai Köken, Filiz Bulut, Kemal Özyurt, Mustafa Atasoy

ARASTIRMA Nobel Med 2024; 20(1): 36-43

ASİSTAN HEKİMLERİN ZİHİNSEL YORGUNLUK DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

44-57

Necla Yılmaz, Ebru Yıldız, Hacer Aksoy Kütük, Fatmanur Güvenç, Ömer Çelik, Feyza Küçük, Şeyma Parlak, Meryem Koçaş, Necibe Kaya, Ziya Çeçen

ARASTIRMA Nobel Med 2024; 20(1): 44-57

COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE BİRİNCİ BASAMAKTA ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUH HALİ, TÜKENMİŞLİK VE KAYGI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

58-64

Muhammed Atak, Elif Nur Koçak, Servet Yüce, Şeyma Halaç

ARASTIRMA Nobel Med 2024; 20(1): 58-64

DR. ABDÜLHAK ADNAN ADIVAR (1882-1955)

65-70

Turhan ADA

PORTRE Nobel Med 2024; 20(1): 65-70

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Muhammed Atak, Elif Nur Koçak, Servet Yüce, Şeyma Halaç. [EVALUATION OF MOOD, BURNOUT LEVELS AND ANXIETY OF PRIMARY HEALTH CARE WORKERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD]. Nobel Med 2024; 20(1): 58-64, English.
 • Web Style

  Muhammed Atak, Elif Nur Koçak, Servet Yüce, Şeyma Halaç. [EVALUATION OF MOOD, BURNOUT LEVELS AND ANXIETY OF PRIMARY HEALTH CARE WORKERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], English.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Muhammed Atak, Elif Nur Koçak, Servet Yüce, Şeyma Halaç. [EVALUATION OF MOOD, BURNOUT LEVELS AND ANXIETY OF PRIMARY HEALTH CARE WORKERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD]. Nobel Med 2024; 20(1): 58-64, English.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Muhammed Atak, Elif Nur Koçak, Servet Yüce, Şeyma Halaç. [EVALUATION OF MOOD, BURNOUT LEVELS AND ANXIETY OF PRIMARY HEALTH CARE WORKERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD]. Nobel Med (2024); 20(1): 58-64, [cited Mayıs 24, 2021], English.
 • Harvard Style

  Muhammed Atak, Elif Nur Koçak, Servet Yüce, Şeyma Halaç. (2024) [EVALUATION OF MOOD, BURNOUT LEVELS AND ANXIETY OF PRIMARY HEALTH CARE WORKERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD]. Nobel Med, 20(1): 58-64, English.