Arama Sonuçları

Arama Sonuçları

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

CİDDİ MALNÜTRİSYON HASTALARINDA NÜTRİSYONEL VE İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERİN HASTANEDE KALIŞ SÜRESİ VE MORTALİTEYİ ÖNGÖRMEDEKİ ETKİNLİĞİ

79-85

Osman Ekinci, Berna Terzioğlu, Seçkin Özgür Tekeli, Elvan Yılmaz, Turhan Çaşkurlu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 79-85

AKUT MEZENTERİK İSKEMİDE, BOSENTAN’IN MODİFİYE ALBUMİN SEVİYELERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

96-99

Kamil Gülpınar, Süleyman Özdemir, Erpulat Öziş, Sinan Aydın, Atilla Korkmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 96-99

ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZI

04-09

Sevgi Kalayoğlu Beşışık

DERLEME Nobel Med 2005; 1(1): 04-09

PULMONER TROMBOEMBOLİ VE DERİN VEN TROMBOZU TANISINDA D-DİMER TESTİNİN ÖNEMİ

24-27

Mine Tijen Cesur, Emrullah Solmazgül, Ejder Kardeşoğlu, Nurittin Ardıç, Namık Özmen, Zekai Pekkafalı, Yavuz Narin, Yaşar Küçükardalı

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(2): 24-27

FAMİLYAL HİPOBETALİPOPROTEİNEMİLİ BİR OLGU

30-32

Gürhan Şişman, Mehmet Uçucu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2007; 3(1): 30-32

YAŞLIDA İMMOBİLİTE VE SONUÇLARI

12-17

Z. Dilek Aydın

DERLEME Nobel Med 2007; 3(2): 12-17

HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİ

12-18

Gürhan Kadıköylü, Neslihan Soysal, İrfan Yavaşoğlu, Zahit Bolaman

DERLEME Nobel Med 2008; 4(2): 12-18

KRONİK HEPATİT C TEDAVİSİNDE RİBAVİRİN İLE BİRLİKTE KULLANILMAKTA OLAN KLASİK İNTERFERON VEYA PEGİLE İNTERFERONUN ETKİNLİĞİ VE İLACA BAĞLI YAN ETKİLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

19-25

Habip Gedik, Ahmet Uludağ, Mehmet Yahyaoğlu, Cüneyt Müderrisoğlu, Muzaffer Fincancı

ARASTIRMA Nobel Med 2008; 4(2): 19-25

TİBOLON KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN NADİR BIR TOKSİK HEPATİT VAKASI

33-35

Erkan Cüre, Kasım Demir, Cem Koçkar, Abdülkadir Baştürk, Altuğ Şenol

OLGU SUNUMU Nobel Med 2008; 4(2): 33-35

SİROTİK HASTALARDA DEMİR EKSİKLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SOLUBL TRANSFERRİN RESEPTÖRÜ VE SOLUBL TRANSFERRİN RESEPTÖR-FERRİTİN İNDEKSİNİN YERİ

19-23

Bülent Saka, Nilgün Erten, Sevgi K. Beşışık, Sema Genç, Ahmet Sivas, M. Akif Karan, Cemil Taşçıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(1): 19-23

BACTEC MGIT 960 YÖNTEMİYLE LİNEZOLİDİN ÇOKLU İLAÇ DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINA IN VITRO ETKİNLİĞİ

31-34

İlhan Afşar, Aslı Gamze Şener, Cengiz Çavuşoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(1): 31-34

RUTİN KARACİĞER TESTLERİ

04-09

Sebati ÖZDEMİR

DERLEME Nobel Med 2009; 5(2): 04-09

282 HODGKİN HASTALIĞI OLGUSUNUN BAŞLANGIÇTAKİ KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

18-23

Serdar Şahinoğlu, Mustafa N. Yenerel, Serkan Güvenç, Reyhan Diz Küçükkaya, Meliha Nalçacı

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 18-23

KOLŞİSİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN HEPATOTOKSİSİTE

72-74

Altuğ Şenol, Mehmet İşler, Muhammed Cem Koçkar, Erkan Cüre, Yıldıran Songür

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(2): 72-74

PSİKİYATRİK TEDAVİLERLE GELİŞEN METABOLİK BOZUKLUKLAR VE TEDAVİSİNDE DİYETETİK YAKLAŞIMIN ÖNEMİ

36-44

Aliye Özenoğlu, Serdal Uğurlu, Günay Can, Engin Eker, Funda Elmacıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 36-44

HEMODIYALIZ HASTALARINDA YETİ YİTİMİ, ANKSİYETE VE DEPRESYON

39-44

Füsun Erdenen, Şehriban Çürük, Çağatay Karşıdağ, Cüneyt Müderrisoğlu, Mine Besler, Sinan Trabulus, Esma Altunoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 39-44

METASTATİK OVARİAN KANSER: 3 OLGUNUN SUNUMU

81-85

A. Ender Yumru, Murat Bozkurt, Ebru İnci Coşkun, Y. Tahsin Ayanoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(1): 81-85

REVERSİBL POSTERİOR LÖKOENSEFALOPATİ SENDROMU

97-100

Mesut Okur, Cahide Yılmaz, Avni Kaya, Ahmet Sami Güven, Murat Doğan, Hüseyin Çaksen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 97-100

DİYABETİK NEFROPATİLİ BİR HASTADA KLEBSIELLA OXYTOCA NEDENLİ AMFİZAMATÖZ PYELONEFRİT

101-104

Cemal Bes, Kerem Okutur, Selçuk Şeber, Fatma Paksoy, Fatih Borlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 101-104

PULSE STEROİD İLE BAŞARILI ŞEKİLDE TEDAVİ EDİLEN EPSTEIN-BARR VİRÜS (EBV) İLİŞKİLİ HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOSİTOZİS (HLH)

101-103

Murat Doğan, A. Faik Öner, Hayrettin Temel, Ertan Sal

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 101-103

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS SUŞLARININ MAJOR ANTITÜBERKÜLOZ İLAÇ DUYARLILIKLARININ BACTEC MGIT 960 SISTEMIYLE ARAŞTIRILMASI

42-48

Muhammet Güzel Kurtoğlu, Recep Kesli, Yüksel Terzi, Mahmut Baykan

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 42-48

NORMAL GEBELİK SÜRESİNCE SERUM PARAOKSONAZ VE ARİLESTERAZ AKTİVİTELERİ

49-55

Emre Sarandöl, Melahat Dirican, Esma Eröz, Emine Kırhan, Zehra Serdar, Gürkan Uncu

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 49-55

OLAĞAN DIŞI BİR SİROZ NEDENİ: ALVEOLAR EKİNOKOKKOZİS

106-108

Ömer Yılmaz, Hakan Dursun, Fatih Albayrak, Abdullah Uyanık, Mustafa Keleş, Mehmet Bilici

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(1): 106-108

TRANSFÜZYONA BAĞLI AKUT AKCİĞER HASARI

110-113

Sevgi Kalayoğlu-Beşışık, Gonca Karahan, Gülyüz Öztürk, Fatih Tufan, Fatma Oğuz, Deniz Sargın

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 110-113

TOTAL PARENTERAL BESLENMENİN YENİDOĞANLARDA ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER VE METABOLİZMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

100-107

Şaduman Dinçer, Müslim Yurtçu, Engin Günel, Adnan Abasıyanık

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 100-107

VASKULAR ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ YÜKLÜ POLİ(LAKTİK-KO-GLİKOLİK ASİT) MİKROKÜRELERİNİN KARAKTERİZASYONU, HÜCRE PROLİFERASYONU VE SİTOTOKSİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

77-82

Oya Sipahigil, Emine Alarçin, Murat Türkoğlu, Betül Dortunç, Hüseyin Karagöz, Ersin Ülkür, İmran Vural, Yılmaz Çapan

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 77-82

AKUT KORONER SENDROMUN ERKEN TANISINDA GLİKOJEN FOSFORİLAZ İZOENZİM BB

65-72

Zehra Serdar, Aysun Altın, Akın Serdar, Gökhan Bilgili, Emre Sarandöl, Elif Emre Doğruk, Erol Armağan, Güven Özkaya

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 65-72

İMMUNSÜPRESİF HASTALARDA LATENT TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU TANISINDA TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ İLE QUANTİFERON-TB GIT TESTİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

44-51

Figen Deveci, Nevin İlhan, Teyfik Turgut, Funda Yıldırım, Mehmet Hamdi Muz

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 44-51

KOAH’LI OLGULARDA LİKOPENİN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

98-104

Gamze Kırkıl, Mehmet Hamdi Muz, Enver Sancaktar, Dilara Kaman, Kazım Şahin, Ömer Küçük

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 98-104

BARTONELLA HENSELAE TARAFINDAN UYARILAN ANJİOGENEZİN, İN VİVO MODEL OLARAK YUMURTA AÇIĞINDA, KABUKSUZ TAVUK EMBRİYOSU KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE, KORYOALLANTOİK MEMBRANDA GÖSTERİLMESİ

108-112

Çağrı Ergin, A. Çevik Tufan, Cansev Yılmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 108-112

FARE BEYNİNDE HİPEROKSİ İLE UYARILAN OKSİDATİF STRESİN AZALTILMASINDA TÜM-TRANS RETİNOİK ASİDİN ETKİLERİ

22-26

Füsun Öztay, Bertan Boran Bayrak, Özgecan Kayalar, Refiye Yanardağ

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 22-26

ROMATOİD ARTRİT’İN NADİR BİR KOMPLİKASYONU: TİROİD AMİLOİDOZU VE TİROİD İÇİ YERLEŞİM GÖSTEREN PARATİROİD BEZİ

88-91

İsmail Hakkı Ersoy, Banu Kale Köroğlu, Oğuzhan Aksu, İbrahim Metin Çiriş, Fatih Ermiş, Yunus Ugan, Atila Altuntaş, Mehmet Numan Tamer

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(1): 88-91

ISCHEMIA MODIFIED ALBUMIN AND THE EFFECT OF BOSENTAN IN ACUTE MESENTERIC ISCHEMIA

101-102

EDİTORYAL Nobel Med 2014; 10(1): 100-101

YENİDOĞANDA HİPOKALSEMİYE BAĞLI DİLATE KARDİYOMYOPATİ OLGUSU

72-73

İbrahim Caner, Haşim Olgun, İsmail Küçükaslan, Abdullah Erdil, Ayhan Taştekin, Naci Ceviz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 72-73

TİP 1 DİABETES MELLİTUSLU ÇOCUKLARIN METABOLİK KONTROLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE PLAZMA TOTAL HOMOSİSTEİN, LİPOPROTEİN (A) VE VON WİLLEBRAND FAKTÖR DÜZEYLERİ

75-80

Sabahattin Ertuğrul, Yaşar Şen, Erdal Yılmaz, Mustafa Aydın, Bilal Üstündağ

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 75-80

KRİTİK HASTALARDA FARKLI YOLLARLA GLUTAMİNLİ BESLENMENİN MORTALİTE VE MORBİDİTEYE ETKİSİ

36-40

Hülya Sungurtekin, İbrahim Öztürk, Bayram Beder, Hale Daldal, Simay Serin

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 36-40

OBEZ ÇOCUKLARDA OKSİDATİF STRES BELİRTECİ OLARAK İSKEMİ-MODİFİYE ALBUMİN

80-84

Naci Topaloğlu, Şule Yıldırım, Mustafa Tekin, Fatih Köksal Binnetoğlu, Dilek Ülker Çakır, Fehime Erdem, Sibel Cevizci

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 80-84

ADÖLESAN BİR OLGUDA DİABETİK KETOASİDOZA BAĞLI SEREBRAL ÖDEM TEDAVİSİ SIRASINDA MANNİTOLE BAĞLI AKUT BÖBREK HASARI

93-96

Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, Bülent Hacıhamdioğlu, Gökhan Aydemir, Mustafa Kul, Ferhan Karademir, Selami Süleymanoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(2): 93-96

HEREDİTER HEMORAJİK TELENJİEKTAZİ: PORTOSİSTEMİK ŞANTA BAĞLI NADİR BİR HEPATİK ENSEFALOPATİ NEDENİ

74-76

Timur S Akpınar, Murat Köse, Raim İliaz, Sami Evirgan, Mesut Bulakcı, Emre Yılmaz, Aslı Tufan, Furkan U Ertem, Bülent Saka, Nilgün Erten, Cemil Taşçıoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(3): 74-76

KOLİSTİN TEDAVİSİ VERİLEN HASTALARDA BÖBREK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

74-78

Neşe Demirtürk, Serap Demir, Zerrin Aşçı, Nurhan Doğan

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(1): 74-78

ERİTEMA NODOSUM’UN EŞLİK ETTİĞİ İDİYOPATİK GRANÜLOMATÖZ MASTİT VAKASI: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ

101-105

Ferhat Arslan, Ergenekon Karagöz, Birsen Yiğit Arslan, Bahadır Ceylan, Gülhan Ertan, Ali Mert

OLGU SUNUMU Nobel Med 2016; 12(1): 101-105

MEMBRANOPROLİFERATİF GLOMERÜLONEFRİT İLE BİRLİKTE GELİŞEN SIRADIŞI BİR İNTRAHEPATİK ARTERİOPORTAL FİSTÜL VAKASI

77-81

Memduh Şahin, Harun Erdal, Kıvılcım Eren Erdoğan, Güldal Yılmaz, İbrahim Doğan, Selahattin Ünal

OLGU SUNUMU Nobel Med 2016; 12(3): 77-81

REJYONEL ANESTEZİ İLE OPERE EDİLEN KALÇA KIRIKLI ONKOLOJİK HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ; RİSK FAKTÖLERİ NELERDİR, MORTALİTEYİ NASIL ETKİLERLER?

63-69

Güldeniz Argun, Deniz Oğuz, Mesut Mısırlıoğlu, Murat Arıkan, Murat Aydın, Süheyla Ünver

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(2): 63-69

HEREDİTER HİPERFERRİTİNEMİ-KATARAKT SENDROMU

80-82

Orkide Kutlu, Şamil Ecirli, Abdullah Sakın, Faik Sağlam, Abdulkadir Baştürk

OLGU SUNUMU Nobel Med 2017; 13(2): 80-82

METABOLİK SENDROM PREVALANSI VE İLGİLİ FAKTÖRLER

19-24

Ferda Özyurda, Nazlı Atak

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(3): 19-24

DAHİLİ VE CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE LAKTAT-ALBÜMİN FARKI

111-117

Pelin Corman Dinçer, Mustafa Kemal Arslantaş, Gülbin Töre Altun, Reyhan Arslantaş, Alper Kararmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(2): 111-117

COVID-19 HASTALARI MORTALİTESİNİ TAHMİN ETMEK İÇİN AKUT FAZ PROTEİNLERİ, APACHE II VE SOFA KULLANIMI

05-10

Çiğdem Damla Deniz, Emin Fatih Vişneci, Mehmet Sinan İyisoy, Ayşe Ruveyda Uğur, Mehmet Ali Eryılmaz, Mahmut Sami Tutar, Mehmet Koç

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(1): 5-10